Home

Behandling av personuppgifter lag

Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter

Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område t.o.m. SFS 2019:1188 SFS nr: 2018:1693 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 Utfärdad: 2018-11-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1188 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register Lagens tillämpningsområde 2 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet i Säkerhetspolisens brottsbekämpande och lagförande verksamhet. Lagen gäller vid Polismyndighetens behandling av personuppgifter när myndigheten har övertagit en arbetsuppgift som rör nationell säkerhet från Säkerhetspolisen 1 § Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när Tullverket i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa uppbörd. Lag (2019:436)

Polisens behandling av personuppgifter inom den brottsbekämpande verksamheten regleras huvudsakligen genom brottsdatalagen och polisens brottsdatalag. Brottsdatalagen innehåller bland annat grundläggand krav på behandlingen och bestämmelser om de enskildas rättigheter 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys. Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen ( 2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:259) Behandling av personnummer (5 §) Sökbegränsningar (6 - 8 §§) Elektroniskt utlämnande av personuppgifter (9 - 10 §§) Personuppgifter i avgjorda mål och ärenden (11 § Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Lag (2019:1183) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Lag (2019:1184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Lag (2019:1185) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbet Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter till statistik finns i lagen (2001:99) om officiell statistik. CSN får också behandla personuppgifter om du söker jobb hos oss. De uppgifter som vi då behandlar är bland annat namn, personnummer och andra personuppgifter som står i din ansökan

Lagen ska gälla vid behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet i Säkerhetspolisens brottsbekämpande och lagförande verksam-het. När Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter som inte rör nationell säkerhet i syfte att bekämpa och lagföra brott, ska myndigheten tillämpa brottsdatalagen och polisens brottsdatalag Behandling av personuppgifter Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter sker i enlighet med olika regler beroende på om behandlingen sker inom den brottsbekämpande verksamheten eller den administrativa verksamheten Anpassningarna i dessa lagar syftar till att möjliggöra en fortsatt behandling av personuppgifter för forskningsändamål som är ändamålsenlig samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas, oavsett om behandlingen utförs av offentliga eller privata forskningsutförare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 Behandling av personuppgifter kräver ett tydligt syfte Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera. Uppsala kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt

Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier Denna lag tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter när det är fråga om 1) förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning, 2) åtalsprövning och annan åklagarverksamhet som har samband med brott, 3) handläggning av brottmål i domstol 1) tillämpas på behandlingen av personuppgifter i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning, samt för att skydda mot eller förebygga hot mot den allmänna säkerheten, skydda den nationella säkerheten samt inom militärrättsvården lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), nedan dataskyddslagen avseende brottmål

Typ av behandling: Personuppgifter: Nödvändig behandling för att fullgöra FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet när det gäller finansiella företag och marknader enligt tillämpliga rättsliga regelverk i lagar, förordningar och EU-rätt (till exempel lagen om bank och finansieringsrörelse, tillsynsförordningen, lagen om värdepappersmarknaden, lagen om värdepappersfonder. Behandlingen måste även ha en rättslig grund. I förhållande till studenter är behandling av personuppgifter ofta nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i högskolans myndighetsutövning. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas För att värna om skyddet för den personliga integriteten ska behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen)

Att behandla en personuppgift. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Lagar och andra regler. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får utföras Helsingfors den 10 maj 2019. Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Tillämpningsområde. Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag ska denna lag tillämpas på behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av de övervakningsuppdrag som Tullen har enligt lag och för att förebygga.

Det finns ingen särskild registerförfattning för allmänna ärenden, utan behandlingen av personuppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning och de nationella kompletterande bestämmelserna. Styrande författningar. EU:s dataskyddsförordning; Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordnin Behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och det innebär att dina personuppgifter inte bevaras längre tid än vad som är nödvändigt utifrån syftet med behandlingen. Vi lagrar uppgifterna så länge som vi har en relation med dig. Vid all hantering av personuppgifter iakttas en hög säkerhet och sekretess På sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 § tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, utöver denna lag också lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), med undantag av 10 § 2 mom., 54 § och 7 kap Behandling av personuppgifter i öppna nät - undantag..27 Utvärdering av skyddet mot olovlig åtkomst..28 Flyttbart medium för informationslagring av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. 1 kap. 2 § HSLF-FS 2016:4

Lag (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av

Rättslig förpliktelse - Behandling av personuppgifter är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en förpliktelse som uttryckligen följer av lag. Exempel: Lämna ut uppgifter om anställda till bland annat statliga myndigheter för att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande arbetstagarna Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag. Personuppgifter om anställda behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att administrera anställningsförhållandet samt uppfylla olika lagkrav. Utlämnande av uppgifter kan ske till tredje part såsom vid rapportering av skatter och sociala avgifter 3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter 1. hos domstolar, 2. för forsknings- och statistikändamål, eller 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om. Lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 § Syftet med lagen är att skydda fysiska personers grundläggande rättig-heter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och at Lagens tillämpningsområde: 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i kriminalvårdens verksamhet i fråga om personer 1. som är föremål för personutredning, 2. som är häktade, 3. som är dömda till fängelse, 4. som är dömda till skyddstillsyn

Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av

2) ur Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem enligt lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten , i enlighet med 14 § 1 och 2 mom. i den lagen, uppgifter som gäller dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller personer som avtjänar en samhällspåföljd, för förhindrande eller utredning av brott eller förande av brott till. Med behandling omfattas all hantering som sker med personuppgifter. Inom hälso- och sjukvården regleras behandlingen av personuppgifter i Patientdatalagen (2008:355) PDL. Denna lag ger vårdgivare rätt och skyldighet att behandla personuppgifter för vissa givna ändamål, t.ex. skyldigheten att föra journal Sida 1 av 7 Information om behandling av personuppgifter - medlem Syftet med behandlingen av dina uppgifter Dina uppgifter används för att vi ska kunna utreda och betala ut ersättning. A-kassorna är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när ersättnin

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 12 §§ lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.1 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 I vissa fall har du rätt att begära en begränsning av eller invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. I de fall ditt samtycke ligger till grund för att vi behandlar dina uppgifter, har du rätt att återta samtycket. Då upphör vi att behandla uppgifterna. Den behandling som skett innan återtagandet påverkas inte Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft - Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag i alla EU-länder och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter 2 § I lagen om internationellt polisiärt samarbete och i lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter.Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag

Behandling av personuppgifter Polismyndighete

Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag. All behandling av personuppgifter inom Högskolan i Halmstad sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas Uppdaterad och reviderad 2020-06-11. Denna policy avseende behandling av personuppgifter är giltig från 25/5 2018. Den innehåller våra riktlinjer gällande personuppgifter som samlas in av ManpowerGroup (hädanefter benämnd som Personuppgiftsansvarig, såsom följer av lag vilket innefattar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Denna policy avseende behandling av personuppgifter anger de sorters personuppgifter eller personlig information som vi samlar in, hur vi använder sådana uppgifter, hur vi behandlar och skyddar de uppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dessa, med vem vi delar dessa, till vem vi överför dessa och de rättigheter som enskilda kan utöva avseende vår användning av deras personuppgifter Behandling för arkivändamål av allmänt intresse innebär att personuppgifterna arkiveras och sparas. Personuppgiftsansvar Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter Umeå universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. Den här webbsidan förklarar hur dina personuppgifter behandlas inom Umeå universitet. Umeå universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, se länk nedan Personuppgifter kan slutligen även lagras utanför system, i dokument såsom protokoll, tävlingsanmäl-ningar m.m. För sådan behandling av personuppgif-ter ansvarar varje Medlem. Här bör utgångspunkten vara att protokoll och övriga dokument ska raderas om dokumenten inte måste lagras på grund av lag Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR - General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag

Lagen gäller också vid behandling av personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som endast är etablerade i tredjeland, om behandlingen avser registrerade som befinner sig i Sverige och har anknytning till 1. utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade, eller 2. övervakning av deras beteende i Sverige Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen Behandling av personuppgifter. På Elsäkerhetsverket hanteras en rad olika personuppgifter. På följande sidor kan du läsa om vad en personuppgift är, hur och när vi behandlar personuppgifter om dig samt vilka rättigheter du har Denna lag kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen

I behandlingen av personuppgifter finns det två roller som man bör känna till: Personuppgiftsansvarig (PuA) är den som har ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medel.Personuppgiftsansvarig ska se till att lagen följs, ska informera de personer vars personuppgifter behandlas och ska säkerställa att personuppgiftsbiträdets uppdrag efterlevs Behandling av personuppgifter. PTS (Post- och telestyrelsen) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar PTS personuppgifter vid ärendehantering, främjandearbete och samverkan samt vid hantering av frågor och prenumerationer behandling av personuppgifter vid utredning av oklara försäkringsfall. I dokumentet penningtvätt enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-ring av terrorism. Enligt punkten f (intresseavvägning) ska den personuppgiftsansvariges eller e Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Begränsning av behandling Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid

Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den

Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som är kopplade till avtal men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla. Stora Enso Skog AB är personuppgiftsansvariga Behandling av personuppgifter FÖRENINGENS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR) Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning, pantregister samt avtal och handlingar för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskap och för part, medlem och/eller lägenhet, specifika förhållande och är därmed personuppgiftsansvarig behandlingen av personuppgifter avser underårig, om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster. Till följd av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid som du är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga.

Behandling av personuppgifter Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du använder de e-tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du Helsingborgs stad har rätt att behandla dina personuppgifter om det finns regler i lag eller annan författning som kräver att vi behandlar uppgifterna för att kunna uppfylla kraven ling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register. Förhållandet till annan reglering 2 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och o

Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av

Information om behandling av personuppgifter Syftet med behandlingen av dina uppgifter. Dina uppgifter används för att vi ska kunna pröva rätten till medlemskap samt utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi som a-kassa är en förening som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag Kommers levereras av Primona AB, org nr 556583-2374, som utgör ett personuppgiftsbiträde till Staden vid den behandling av dina personuppgifter som sker i Kommers. Staden har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Primona AB för att säkerställa att företaget hanterar personuppgifter i Kommers på ett säkert sätt Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar och förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla 1.2 Novo Nordisk Scandinavia AB och Novo Nordisk A/S är enligt lag skyldiga att skydda dina personuppgifter. Denna information om behandling av personuppgifter förklarar hur vi insamlar, behandlar, använder, lagrar och delar dina personuppgifter

Platsorganisation Åhus - Skånes Ess

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

 1. Information om Försvarsmaktens behandling av personuppgifter i samband med rekrytering. Personuppgiftsbehandlingen i Försvarsmakten. Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204)
 2. Behandling av personuppgifter PERSONUPPGIFTSANSVARIG Typ av behandling. Betaltjänst. Personuppgiftsansvarig. AVY Finans AB, org. nr 559163-3259. Kontaktuppgifter. AVY Finans AB Jakobsgatan 6 8tr, 111 52 Stockholm. Fullgörande av avtal, följa lag och andra berättigade intressen
 3. Lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel I registerförfattningarna beskrivs bland annat vilka personuppgifter som får behandlas, hur personuppgifterna får användas och vem som får ta del av dem. Det framgår också när det är tillåtet att behandla personuppgifter utan att den registrerade lämnar sitt samtycke
 4. De behandlingar av personuppgifter som görs inom Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde vilar främst på de rättsliga grunderna allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse, och finns författningsreglerade i främst skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), läroplaner, förordningen om vuxenutbildning (2011:1108), lagen om yrkeshögskolan.

Personuppgiftslagen - Wikipedi

 1. Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning
 2. Information om behandling av personuppgifter. Gäller fr o m 1 oktober 2020. Read the privacy notice in english here. 1. Inledning. Denna information om behandling av personuppgifter är tillämplig på Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filials behandling av personuppgifter.Informationen är också tillämplig på Danske Hypotek AB:s behandling av personuppgifter
 3. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan på nationell nivå har också viss information om hur personuppgifter behandlas om dig som medlem inom Svenska kyrkan. Du kan hitta den informationen genom att klicka här
 4. Fortsatt behandling av vissa personuppgifter 6 § I 7-9 §§ föreskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i brottsanmälningar och avslutade förundersökningar får behandlas för ändamål som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, trots att den tid som anges i 4 kap. 4 och 5 §§ samma lag.
 5. Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Begränsning av behandling gäller inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats

Den nya lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller personuppgifter och gäller företag, myndigheter och organisationer. Behandling av personuppgifter . I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Rättviks kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och. Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministerie Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag. All behandling av personuppgifter inom SLU sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas

Video: Behandling av personuppgifter - CS

StafettVasan 2014 | RejlersFogelstaPM 2020 - Coronavirus i livsmedel och dricksvatten
 • Pirelli 2018.
 • Café Unique Uni Bremen.
 • Pågen rostbröd.
 • Husbilar & Husvagnar.
 • Vinnare Melodifestivalen 2012.
 • TanzFabrik eu.
 • Femtio nyanser av frihet.
 • Canon 7D Mark II firmware update 2020.
 • LOU direktupphandling.
 • Olja in hamparep.
 • Lånebil MECA.
 • Öststat förr.
 • International Men's Day 2020.
 • Münster Lila Eule.
 • Was ist heute in Neuss passiert.
 • Gas pp2.
 • Perspektiv på historien 1b PDF Download.
 • Akvariefisk svullet öga.
 • Gebrauchte Immobilie qm Preis.
 • Wet n Wild recension.
 • Ingenieur Gehalt Netto.
 • Wetter Berlin heute stündlich Regenradar.
 • Ripstop tyg.
 • Dödfött barn ta med hem.
 • Pirelli 2018.
 • Staatsbibliothek München eBooks.
 • Faktorisera bråk.
 • Franse Revolutie Schooltv.
 • Brun socker.
 • Royal Air Maroc Contact.
 • Fondbolagens förening press.
 • Britt Ekland barn.
 • Sunglasses online Try on.
 • Sunglasses online Try on.
 • Organisera byrå.
 • Unitymedia WLAN Probleme.
 • När plantera hallon.
 • WD My Cloud specs.
 • Der kleine Prinz Abschied.
 • Ansluta mikrofon till dator.
 • Dustin prisgaranti.