Home

Socialtjänsten missbruk

socialtjänsten bör erbjuda integrerad behandlingsmetod till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom. Integrerad behandlingsmetod fokuserar på både det psykiska till-ståndet och missbruket eller beroendet, inom ramen för en psykologisk och psykosocial behandlingsmodell Socialstyrelsens arbete på området drivs av att alla som behöver missbruks- och beroendevård ska få god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. ANDTS innebär frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar missbruks- eller beroendeproblemet kan föra med sig för barnet eller den unga samt om vikten av att ge stöd och hjälp. När det gäller alkoholvanor finnsdet en gradering från bruk till risk-bruk, missbruk och beroende. Missbruk respektive beroende är också medicinska diagnoser, där beroende är den allvarligare. Den mest adek

Har du frågor kan du få rådgivning av socialtjänsten. Du kan vara anonym. Öppettider Måndag-torsdag 8.00-16.30 Fredag 8.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00. Telefon: 08-508 25 600. Socialrådgivning på näte missbruks- och beroendevården att ta upp föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation i utredning eller behandling. Det kan ses som en fördjupning till de strukturerade metoder som används för att bedöma missbrukets omfattning och konsekvenser, t.ex. ASI, AUDIT, DOK eller andra bedömningsmetoder 7 § Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar missbruk av alkohol eller droger, så snabbt som möjligt ska komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård. När en SMADIT inkommer till socialtjänsten tas en kontakt snarast möjligt med individen (helst inom 24 timmar) via telefon för att erbjuda hjälp. Om personen inte nås via telefon, skickas erbjudande via brev. Individen bör bl

ANDTS - riskbruk, missbruk och beroende - Socialstyrelse

 1. Stöd för dig som arbetar med vuxna med missbruk Socialtjänsten i Malmö ger information och rådgivning till yrkesverksamma som möter personer som har problem med alkohol eller droger. Sidfo
 2. Du som har problem med riskbruk, missbruk eller beroende har rätt att söka stöd från oss på socialtjänsten. Då gör vi en utredning för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig
 3. Så här gör du. Om du vill ha hjälp att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller spel kan du vända dig till Missbruksmottagningen, Vändpunkten, Spindeln eller 12-stegsbehandlingen. Du behöver inget biståndsbeslut för att få hjälp
 4. ella dömdes till vård av socialtjänsten var kommunerna påtagligt passiva
 5. Socialtjänsten ska aktivt sörja för att enskilda missbrukare får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska planera hjälpen och vården i samförstånd med den enskilde och noga bevaka att planen fullföljs (5 kap. 9 § SoL). Rätten till bistån
 6. Beslut om insatser som rör boendet fattas av en socialsekreterare, och det kan handla om: att få ett boende med stöd. att få stöd i vardagen i den egna bostaden. Om du behöver prata med någon om att få hjälp med boendet på grund av missbruk kan du kontakta Gemensam mottagning. Telefon: 0303-23 93 77

Missbruk och beroende SK

 1. ska risk och stärka skyddsfaktorer
 2. Rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Metod. Denna kartläggning utgår från elva domäner (listade i tabellen) och systematiska över­sikter publicerade inom dessa domäner
 3. Missbruk och beroende. Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. I första hand kan du få behandling i form av öppenvård men du kan också erbjudas vård på Hem för vård och boende - HVB
 4. Bakgrund. Vård enligt LVM är tillämplig när generalindikationen samt någon av specialindikationerna i 4§ LVM är uppfyllda, Lagen är endast tillämplig för vuxna missbrukare. För åldrarna 15-20 år tillämpas som regel LVU (Lagen om vård av unga). Generalindikationen innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika, eller flyktiga.
 5. Missbruk och beroende. Det finns stöd och hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Om du har en anhörig som har missbruksproblem och som du tycker behöver kontakt med socialtjänsten kan du kontakta missbruksvårdens Mottagning

Är du över 18 år ska du kontakta Nyängens öppenvårds­mottagning. Du kan också på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar. Om du är orolig för någon hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till vår mottagning Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Socialtjänsten finns till för dig som vill ställa frågor om missbruks- eller beroendeproblematik men också för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende. Självklart är vi också till för dig som är anhörig/närstående till någon med dessa problem Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken vårdinsats som blir aktuell. Efter utredningen slussar mottagningsenheten dig vidare till rätt enhet inom socialtjänsten. Du kan också vända dig till mottagningsenheten för att. få råd om ditt eget eller någon annans spel-, drog- eller alkoholmissbru Missbruk. Det finns hjälp att få för den som har ett missbruks- eller beroendeproblem. Vårt arbetssätt bygger på att vi hjälps åt för att du ska komma tillrätta med dina problem

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Missbruksenheten - för vuxna. Socialförvaltningens missbruksenhet arbetar med vuxnas alkohol- drogproblematik och spel om pengar Socialtjänsten behöver ofta samverka med andra aktörer. Mycket av det praktiska arbete som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan Vi erbjuder dig stöd och hjälp i frågor som rör alkohol, droger och missbruk. Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spe Ungdomar, unga vuxna upp till 24 år, föräldrar och anhöriga kan vända sig till MiniMaria för att få hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger. Här finns en bred kompetens gällande missbruk och psykisk ohälsa. På MiniMaria arbetar behandlare, sjuksköterska, psykolog och läkare

Den som har ett beroende, missbruk eller riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar kan vända sig till oss på socialtjänsten. Även du som anhörig erbjuds stöd. Hur söker jag stöd? Är du i behov av stöd kontaktar du socialtjänstens mottagning via Eskilstuna direkt, telefon: 016-710 10 00 Socialtjänsten och vården ska erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning samt behandling till personer med beroendeproblematik. Du kan vända dig till din vårdcentral, till specialistpsykiatrin eller till oss inom socialtjänsten vid behov. Även du som är anhörig har rätt att få stöd och råd. Kontakt Kompassen och Kompassen Un Socialtjänsten ska aktivt sörja för att enskilda missbrukare får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska planera hjälpen och vården i samförstånd med den enskilde och noga bevaka att planen fullföljs (5 kap. 9 § SoL). Rätten till bistån

Exempel på när socialtjänsten kan hjälpa till - Haninge Kommun

Missbruk och beroende - Stockholms sta

Om du är orolig för någon hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till vår mottagning. Kontakta socialförvaltningens mottagning. Om du har blivit utsatt för hot eller våld i nära relationer kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende Alla människor som befinner sig i en svår och utsatt. situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld. Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad På helger och kvällar kan du i stället ringa till socialjouren 08-523 038 70. Till höger under rubriken missbruk och beroende hittar du information om vilken hjälp du kan få, hur ansökan görs och hur en utredning går till. Är du i behov av akut hjälp och rådgivning kan du klicka här Långvarigt missbruk kräver behandling och stöd under lång tid, annars riskerar tiden i tvångsvård att vara bortkastad. Vi samarbetar under placeringstiden med klientens nätverk och placerande socialtjänst för att insatserna på LVM-hemmet ska följas av kvalificerade insatser efter utskrivning

Behandling. För dig som behöver samtalskontakt för att fundera kring, minska eller upphöra med ditt missbruk eller beroende. Vi erbjuder olika former av behandling enskilt eller i grupp. Läs mer om Nexus, behandling för dig upp till 25 år. Läs mer om öppenvård för dig över 25 år Vi ger stöd och insatser till dig som har missbruksproblem eller andra typer av psykosociala problem. Du börjar med att vända dig till socialförvaltningens mottagningsenhet. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Även du som är anhörig till en person med beroendeproblematik är välkommen att kontakta oss Vi arbetar med vård, behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende. Kontakt och besök i coronatider Socialförvaltningen har just nu ett ökat tryck på verksamheten på grund av coronaviruset (covid-19) Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxna som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Du kan kontakta vuxenenheten för att diskutera din oro och få råd eller stöd

Har du blivit rapporterad för rattfylleri och vill ha SMADIT-kontakt? Kontakta socialtjänsten i Oskarshamn 0491-764602 (begär Missbruk och beroende). Väl mött. 6. Regionens alkoholmottagning. Du kan också söka hjälp via landstingets alkoholmottagning, som är samlokaliserad med Missbruk- och Beroende-enheten Har du frågor kring missbruk eller beroende, eller är orolig för någon annan vuxen i din närhet, kan du ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning. Socialtjänsten Ibland kan det vara tillräckligt med några stödsamtal för att få en förändring till stånd, medan det andra gånger kan behövas mer omfattande stöd eller behandling Missbruk och beroende Beroendeenheten Beroendeenheten ger råd, stöd och behandling till dig som har ett missbruk eller ett beroende av alkohol, narkotika eller tabletter. IPS - Individuellt stöd till arbete och studier IPS-stödet är till för dig med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik och som vill arbeta eller studera men behöver stöd Missbruk. Enligt socialtjänstlagen har Socialtjänsten ett övergripande ansvar för att människor med beroendeproblematik av alkohol eller narkotika samt spel om pengar får den vård och behandling personen ifråga har behov av. Socialtjänsten kan i vissa fall även behöva ansöka till Förvaltningsrätten i Karlstad i ärenden där det finns grund för att. Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak. Öppenvår

PPT - Ingvar Nilsson/SEE & OFUS iVår verksamhet - SiS - Statens institutionsstyrelse

Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001

Om du har stora eller långvariga problem med missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger har du möjlighet att ansöka hos oss om placering i familjehem eller på behandlingshem. Hur fungerar det? I de flesta fall får du först träffa en socialsekreterare. Genom samtal utreder vi tillsammans hur din situation ser ut Du som är orolig för din konsumtion av alkohol eller använder droger, eller du som är anhörig till någon som är missbrukare, är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten. Behandling gällande missbruk ser olika ut. Du kan få behandling på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser

Missbruk och beroende. Till socialtjänsten kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor. Du som söker hjälp för ditt missbruk erbjuds träff inom fem arbetsdagar Missbruk och beroende. Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak Missbruk och beroende Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? För att få behandling på Olsgården måste du ansöka och göra en utredning hos socialtjänsten. Du kan göra en ansökan via socialförvaltningens mottagning, telefon: 042-10 64 56 Socialtjänsten driver Snäckan öppenvårdsmottagning i Gislaved för människor med begynnande alkoholproblem, narkotikaproblem, spelproblem eller tablettberoende. Öppenvården är specialiserad på missbruk och ger stöd och rådgivning till kommuninvånare över 18 år som har ett riskbruk, missbruk samt till anhöriga Hos socialtjänsten kan du få hjälp med att komma bort från ditt missbruk. Socialtjänsten arbetar också med att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Vill du komma i kontakt med någon av våra social­sekreterare eller veta mer om hur vi kan hjälpa till, hör då av dig till individ- och familjeomsorgen (IFO)

Kommunen har, genom socialtjänsten, ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får den hjälp och vård de behöver. Missbruk eller beroende kan gälla alkohol, droger eller spel om pengar. Ansökan/anmäla Socialtjänsten kan ge stöd Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet kan erbjuda en rad alternativ för dig som vill leva ett liv utan missbruk. Om du är över 18 år och kommit fram till att du behöver hjälp, men vet inte på vilket sätt kan du ta kontakt med socialsekreterare på vuxenenheten för råd- och stödsamtal Missbruk och psykiska problem i släkten; Familj och umgänge; Psykisk hälsa; Utredningen är en möjlighet för dig att själv beskriva din situation och avgöra vad som är viktigast för dig att få hjälp med. Resultatet från intervjun sammanställs sedan och ni går igenom det tillsammans

Missbruk och beroende - Malmö sta

Beroende på missbrukets omfattning och karaktär finns olika behandlingsalternativ, såväl inom öppenvård som inom dygnet-runt-vård. All vård och behandling börjar med en utredning enligt socialtjänstlagen, SoL. Utredningstiden är cirka 1-3 månader och innehåller bland annat en kartläggning av missbruket och av den egna motivationen Missbruk av alkohol och droger är ett stort bekymmer. Postadress: Socialtjänsten, Vuxenenhet Härryda kommun 435 80 Mölnlycke socialtjansten@harryda.se. Relaterad information. Alkohol- och drogrådgivning. Nätverksmöte. Boendestöd. Ungdomar och missbruk. Stöd och hjälp Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. När socialtjänsten får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel eller spel om pengar, gör vi först en förhandsbedömning genom att kontaktar den som anmälan avser för att ta reda på om personen behöver hjälp och ka nta emot det på frivillig väg

Socialtjänsten kan erbjuda information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. ungdomar och vuxna tar emot alla frågor, ansökningar och anmälningar gällande missbruk. Hos Alkohol- och drogmottagningen kan du få rådgivande samtal gällande missbruk och beroende Socialtjänsten ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialnämnden är den kommunala nämnd som huvudsakligen har ansvaret för socialtjänsten. Socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet Missbruk och beroende. Socialtjänstens vuxenenhet tar emot ansökningar och anmälningar gällande personer med missbruks- eller beroendeproblematik. för att någon i din närhet missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du göra en anmälan till socialtjänsten

Översikten har jämfört insatser för hemlösa, och för de som riskerat att bli hemlösa, och sedan analyserat insatsernas effekter på hemlöshet. Huvudfynden i översikten är att case management med hög intensitet troligen är effektivare än traditionella insatser när det gäller att minska antalet personer som befinner sig i hemlöshet (måttlig tillförlitlighet enligt GRADE, se. Missbruk. Är du orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med alkohol, Vi kan ge råd, hänvisa till någon annan du kan få hjälp av eller påbörja en mer formell kontakt med socialtjänsten för att kunna utreda vilket behov av stöd du har Missbruk och beroende Om du själv eller någon i din närhet har missbruksproblem avseende alkohol, narkotika eller spel om pengar finns hjälp att få. Vuxenenheten utreder om det finns behov av vård eller behandling Missbruk och beroende. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få om du har problem med alkohol, narkotika, tabletter eller spelande. Kontakta socialtjänsten. När du behöver hjälp i en socialt svår situation, känner oro för någon i din närhet eller vill göra en anmälan

Personal - Bd Care AB

Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation. Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan av den berörda familjen eller ungdomen, eller efter anmälan från någon annan verksamhet eller person. På följande sidor finns information om stöd som socialtjänsten kan erbjuda 2. Beroendecentrums mål är att erbjuda abstinensbehandling och rådgivning, utan läkarremiss eller kontakt med socialtjänsten, för människor med hög konsumtion av alkohol s.k. riskbruk. För människor med identifierat missbruk/beroende erbjuda omedelbar kontakt för att hålla kvar motivation att sluta alt. minska sitt missbruk. 3 Socialtjänsten har också skyldighet att bedriva förebyggande och uppsökande verksamhet och på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen. Det kan till exempel handla om att erbjuda information till särskilt sårbara grupper och att ge stöd till enskilda individer

Hur går en utredning till hos missbruk och beroende

När någon nära dig har ett missbruk Innehållet gäller Kronoberg. hur de klarar av att ta hand om sitt barn.Om vi är oroliga för hur du har det hemma har vi ett ansvar att informera socialtjänsten om din situation så att du och din familj kan få hjälp och stöd Förklaringsmodeller till missbruk och beroende inom missbruksvården En kvalitativ studie av socialarbetares förklaringsmodeller vid riktlinjer för missbruk- och beroendevård som vägledning för socialtjänsten, sjukvårdens och andra aktörers verksamheter.

Missbruk - Västerå

”Lilla Hjärtat” – allt du behöver veta om uppmärksammade

En mammas kamp mot sonens missbruk: Socialtjänsten väntade

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser missbruk av alkohol, droger eller andra berusningsmedel. ASI syftar till att kartlägga missbruket såväl som andra delar i den enskildes liv för att på bästa sätt kunna matcha insatser. Att genomföra en ASI förutsätter att det finns en inledd utredning enligt 11 kap 1 § SoL alternativt 7 § LVM Socialtjänsten ska förebygga och motverka missbruk Socialtjänsten är skyldig att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialtjänsten ska också genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om vilka skador som missbruk av alkohol eller andra droger kan medföra och om vilka möjligheter som finns att få hjälp

När socialtjänsten tagit emot din ansökan eller anmälan görs en utredning. All personal inom vår verksamhet har tystnadsplikt enligt lagen om offentlighet och sekretess. Utredning, vård och behandling. När du ansöker om hjälp för eget missbruk eller vid en anmälan om missbruk genomför en socialsekreterare en utredning SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Bilaga 1 Dnr 3.1 0307/2010 2010-06-03 Vuxna med missbruks-/beroendeproblem Utredning, dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen Förslag till RIKTLINJE Du som är anhörig till någon som har ett missbruk kan också få stöd. Hjälp vid missbruk och beroende. Missbruk och riskbruk. Missbruk är ett upprepat användande av alkohol, droger eller spel om pengar, på ett sådant sätt att det leder till oönskade konsekvenser på flera områden i livet Det är inte ovanligt att personer med missbruks- och beroendeproblem samtidigt har andra hälsoproblem. Det gör dem extra utsatta för brister i samordning mellan olika verksamheter. Dessutom vet vi att socialtjänsten och hälso- och sjukvården i missbruks- och beroendevården har gränsdragningsproblem

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer (Socialstyrelsen, 2009) När en förälder dricker för mycket (IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis, 2014) Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2014 Vi arbetar aktivt för att du ska få den hjälp och vård du behöver för att komma ifrån ditt missbruk. Vi vill med vårt arbete skapa möjligheter för dig att: Leva ett drogfritt liv. Få en förbättrad livskvalité. Aktivera dina egna och externa resurser. Ansök om stöd hos socialtjänsten Avser riskbruk, missbruk och beroende mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i länet. Samverkansparter är socialtjänsten i samtliga tolv kommuner samt Lands-tinget och dess Hälsocentraler oavsett driftsform, psykiatriförvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Kalmar län Socialtjänsten för dig som är ung; Att må dåligt - stöd för unga; Familj. Familjerätt; Faderskap och föräldraskap; Familjerådgivning; Föräldragrupper; Begravning; Borgerlig vigsel; Föräldramottagning; Stöd till småbarnsföräldrar; Vuxenbehandlarteamet - missbruk och beroende; Besöka socialtjänsten; Boende och restauranger.

Jourhem - Umeå kommunMark utvecklar stödet till unga - Marks kommun

Stöd vid missbruk - kungalv

Missbruk. Boende, stöd och behandling för vuxna med missbruk. Här listas boenden samt öppenvård för missbruk. Moa-mottagningen. En mottagning för alkohol- och drogfrågor för dig under 26 år. Balder. En öppen. inom missbruks- och beroendevården under perio - den 2008-2014, har följande prioriterade målgrup - per lyfts upp: • Föräldrar och gravida med missbruk/beroende samt barn (inklusive det väntade barnet). • Ungdomar och unga vuxna med missbruk/ beroende. • Personer med samsjuklighet. Utöver ovanstående, med utgångspunkt från lag Socialtjänsten i Bengtsfors kommun arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika. Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde Olika former av boenden och stöd vid missbruk och beroende. Stödgruppen. Öppenvård för personer över 18 år med missbruksproblematik. Ungas spel & datorvanor. Ungas spelproblem - vilken hjälp går det att få. Sex mot ersättning. Prostitution och köp av sexuella handlingar - det finns hjälp att få Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar utfallet. UIV-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten

Insatser - Kunskapsguide

Missbruk och beroende. Är du orolig för att du själv, eller någon närstående, dricker för mycket, spelar för mycket eller använder droger? Foto: jsnewtonian . Då är du välkommen att ringa till oss på socialtjänsten. Vi kan svara på frågor om: Alkohol, droger eller andra beroendeframkallande medel; Beroendeproblematik Beroende och missbruk Du som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel kan få hjälp av socialtjänsten. Du kan också kontakta oss om du är orolig för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det? Det finns hjälp och stöd som du kan få. Du som anhörig erbjuds också stöd. Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med oss Om du eller någon i din omgivning behöver hjälp på grund av missbruks- eller beroendeproblematik kan du kontakta Vuxenenheten för stöd. Hör av dig till en socialsekreterare om du önskar information och hjälp kring din situation eller för att ansöka om behandling, vilket även omfattar dig som är anhörig

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika

Vård inom socialtjänsten ska ges i samförstånd med den enskilde. För att tvångsvård ska kunna komma i fråga krävs att missbrukaren är i behov av vård och att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg samt att personen i fråga till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara Kostnaderna för tvångsplacerade barn ökar, visar SVT:s granskning. Nästan hälften av pengarna går till institutionsvård trots att forskning visar att det är riskfyllt. — Vi vet att. En orosanmälan gör du om någon i din närhet har tappat kontrollen på sin relation till alkohol eller droger eller spel om pengar och på egen hand har svårt att bryta eller ta sig ur sitt missbruk. Arbetar du till exempel inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård så har du anmälningsskyldighet Om du vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk kan du ta kontakt med kommunens socialtjänst. När du kontaktar oss gör vi en bedömning av din situation för att komma fram till om vi ska starta en utredning eller inte. Du får samtidigt information om vilka stöd-, vård- och behandlingsinsatser som finns

Missbruk och beroende - Norrtälje Kommu

Ordinarie öppettider: mån, ons, tors, fre 8-16 tis 8-18 lunchstängt 12-13 Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14. Besöksadress till Socialjouren är Stora Badhusgatan 14 och de nås på telefonnummer; 031-365 87 00. Socialjouren tar över från klockan 15 följande dagar under år 2021: 1 april - dag före. Avdelningen Vuxen är Alvesta kommuns verksamhet för missbruks- och beroendevård avseende personer från 16 år och uppåt. Råd och Stöd. Om du har frågor kring missbruk eller beroende, är du välkommen att kontakta mottagningsfunktionen på avdelningen Vuxen Frågor och svar. Har du en fråga om socialtjänst, familj, missbruk, äldreomsorg eller funktionsnedsättningar som du inte hittar svar på? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren

LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) - Janusinfo

Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda personens missbruk. Socialsekreteraren utreder oavsett om den anmälde personen medverkar till utredningen eller inte. Om riskerna med ett fortsatt missbruk är för stora och personen inte frivilligt vill ha vård är socialtjänsten skyldig att ingripa I uppdraget ingår att undersöka om och hur de 18-20-åringar som får böter för brott mot narkotikastrafflagen uppmärksammats av socialtjänsten i 15-17-årsåldern. Myndigheten ska även studera och kartlägga effektiva modeller och samverkansformer som används för att uppmärksamma barn och unga i 15-20 års ålder som använt narkotika

De pimpar ett rum på soc - BÄTTRE STADSDELTandvård - Timrå kommun

Missbruk och beroende - Jönköpings kommu

Missbruk eller beroende av alkohol och droger påverkar starkt hela familjen och andra närstående, både vuxna och barn. Landskrona stad erbjuder hjälp och stöd till både vuxna och barn att hantera situationen Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård Om du orolig för att någon far illa eller om du vet att någon far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. När du lämnar en anmälan kan du välja att vara anonym, men det är värdefullt för utredningen och för den som anmälan berör om du uppger dina kontaktuppgifter Dig som är över 18 år och som har ett missbruk av alkohol, droger eller läkemedel. Dig som är anhörig till eller god vän med någon som missbrukar och som behöver hjälp att komma ur missbruket. Du kan även kontakta oss för allmänna frågor kring missbruk och beroende. Läs mer om kommunens missbruksvård i broschyren nedan

 • RockShox Bluto for sale.
 • Rolex Sea Dweller kaufen.
 • Zebra GK420T calibration.
 • Hur beskära stockros.
 • Akvarellpennor caran d'ache.
 • Muslimsk härskare emir.
 • Kan man öl korsord.
 • Clarks curlingkängor Jez.
 • Rödvinsglas 6 pack.
 • Boende Falun Lugnet.
 • Do i lose my followers if i deactivate twitter.
 • Kurzurlaub Bansin Hotel Post.
 • Lean body workout.
 • SoffaDirekt omdöme.
 • BCG vaccin wiki.
 • Elder 10 vxl.
 • DC USA.
 • Fångade av scientologin Stream.
 • Lenovo Yoga Tab 3 32GB.
 • Svensk Fastighetsförmedling Värnamo.
 • Socialantropologi 1 SU.
 • How to reconcile on prisma.
 • Versteigerungen Haus.
 • IKEM Skola.
 • Design Letters bokstäver.
 • Salon de lemploi Paris.
 • Macklemore Glorious.
 • Champs elysées meaning.
 • Assa 2002 Evo sprängskiss.
 • Vad är tiggeri.
 • Winit rust.
 • Comptonspridning.
 • Skandinavisk design ljus.
 • Båtvirke stockholm.
 • Svettas ut alkohol.
 • Guardian Bell kawasaki.
 • Nintendo Switch Zelda Edition console.
 • Besoldung lehrer Sachsen 2020.
 • Jagdschein Kosten NRW.
 • How to connect PS4 controller to Steam.
 • Träningsprogram löpning styrka.