Home

SEPHIA uppföljning

SEPHIA startade 2005 och utgör sedan 2009 en del av SWEDEHEART-registret. I dag registrerar alla uppföljande sjukhusanslutna hjärtrehabiliteringsenheter i landet data i SEPHIA-registret. Uppföljningen sker av patienter upp till 80 år som har haft en hjärtinfarkt och registrerats i RIKS-HIA 1a Formulär Uppföljning 1 - SEPHIA Ändringsbart 2020-11-192555 Nedladdning35.76 KB. Nerladdningar. Detaljer. 2a. Formulär Uppföljning 2 - SEPHIA Ändringsbart 2020-11-19. 1676 Nedladdning Monitorering av SEPHIA Vilka variabler monitoreras? 1. Datum för uppföljning 2. Typ av uppföljning 3. Någon återinläggning 4. Några åtgärder efter utskrivning 5. Rökning 6. Påbörjat fysiskt träningsprogram efter utskrivning (hur dokumenteras) 7. Triglycerider 8. Kolesterol 9. HDL-kolesterol 10.LDL 11.Blodtryc Uppföljning. Återbesök enligt SEPHIA till hjärtsjuksköterska om 2 - 4 v och till läkare om 6 - 10 v. Ekokardiografiundersökning inneliggande ska utföras före hemgång. Om ekokardiografi inte är möjligt, kan MR vara ett alternativ

Första besök cirka 2 veckor efter infarkten. Patient <75 år bör följas upp efter 12 månader enligt det nationella registret för sekundärprevention, Swedeheart/Sephia. Därefter besök 6-10 veckor respektive 12-14 månader efter hjärtinfarkten för registrering i Swedeheart/Sephia. Läkar sämre än vad som registrerats i SEPHIA. Endast 22 % av patienterna med anamnes på kranskärlssjukdom uppnådde målet för LDL < 1.8 mmol/L, jämfört med 68 % vid ett års uppföljning i SEPHIA samma år Visa behandlingsöversikt Kranskärlssjukdom, akut, uppföljning Från SEPHIA-registret (registret för sekundärprevention efter HIA-vård) noteras att: Måluppfyllelsen för de fyra viktigaste effektmåtten för sekundärprevention (rökfrihet, systoliskt blodtryck < 140/90, LDL < 2,5 mmol/l* och deltagande i fysiskt träningsprogram) var lägst i gruppen kvinnor 65-75 år

Start - SWEDEHEAR

 1. Uppföljning. Återbesök enligt SEPHIA till hjärtsjuksköterska om 2 - 4 v och till läkare om 6 - 10 v. Ekokardiografi undersökning inneliggande rekommenderas före hemgång. Om eko ej möjligt, kan MR vara ett alternativ
 2. Uppföljning gäller patienter under 75 år som haft hjärtinfarkt och registrerats i RIKS-HIA. Följ Capiomodellen: Ständiga förbättringar och uppföljning RegisterTypKvalitetsindikator Mål och/eller nationella snitt Utfall 2017 tom Q2 SEPHIA CROM Lipidmål, 1års-uppföljning, LDL60% 52
 3. Sephia 1 Hjärtträningspr ogram Fortsatt uppföljning av familjeläkare Låg EF vid eko efter 3 mån Läkar-besök, ställningst agande till ICD Fortsatt uppföljning kardiologmott Hjärtskola Sköterskebesök 6-10 v Sephia 1 Sköterskebesök -14 mån Sephia 2 Sköterskebesök 3-6 mån Sephia 1 b Remiss nytt eko om låg EF under vårdtide
 4. I dag registrerar alla uppföljande sjukhusanslutna hjärtrehabiliteringsenheter i landet data i SEPHIA-registret. Uppföljningen sker av patienter upp till 80 år som har haft en hjärtinfarkt och registrerats i RIKS-HIA REDUCE-SWEDEHEART; SWEDEGRAFT; MINOCA-BAT ; TACSI; FULL REVASC (extern länk) Pågående observationsstudier; Publikationer; Forskningspolicy SWEDEHEART; Ansökan om datautdrag; Ansökan om att genomföra R-RCT; Inloggning SWEDEHEART; Inloggning Hjärtkirurgiregistret.
 5. Hjärta-kärl. Stora skillnader i eftervård av infarkt. Publicerad: 19 December 2008, 14:57 Den långsiktiga prognosen för hjärtinfarktpatienter anses bero lika mycket på den akuta behandlingen i samband med insjuknandet som på vilka insatser som sätts in efteråt
 6. Uppföljning enligt SEPHIA. HÄLSOHISTORIA Hjärtanamnes, tidigare sjukdomar av betydelse, riskfaktorer avseende hjärt-kärlsjukdomar t ex diabetes, rökning etc. Aktuellt status av sjukdomen. www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Giltigt fr.o.m Version 11915 2020-12-01 5 RUTIN.
 7. %, SEPHIA Uppföljning 2, 2014: ca 85%. ¹Vissa problem eller klarar inte sina huvudsakliga uppgifter. ² I högsta grad eller i viss utsträckning orolig eller nedstämd. ³ Matematisk formel, som validerats i flera länder. Index kan variera mellan 1 och -0,594, där 1 motsvarar fullständig hälsa och 0 =död <0=värre än död

uppföljningen), Lipidvärden tas under vårdtiden, 6-10 veckor efter utskrivning (vid första SEPHIA 3-6 månader efter utskrivningen samt 12-14 månader efter utskrivningen (vid andra SEPHIA uppföljningen). Därefter tas lipidvärden en gång per år under förutsättning att patienten är välinställd. 3DJH R uppföljningsdatum (14 mån efter utskrivning) eller genomförd 2:a uppföljning, 2017. som genomgår en 2:a uppföljning (SEPHIA), av dem med sista möjliga Figure K4. Måluppfyllnad för andelen hjärtinfarktspatienter < 75 år i RIKS-HIA Skellefteå Lycksele Kalmar Helsingborg SU Mölndal Avesta Borås Skövde Halmstad Norrköping KS Solna. Beskrivning och syfte Andel uppföljda patienter i SEPHIA som deltagit i fysiskt träningsprogram. Fysisk aktivitet är viktigt för att minska risken för ny hjärtinfarkt Modellen kommer att följas upp och utvärderas genom kvalitetsregistret SEPHIA och genom en uppföljning av SPICI-studien, SPICI II, under 2017. Modellen presenterades Kardiovaskulära vårmötet onsdagen 27 april 2016, Sal H2 kl 13-14. Läs pressmeddelandet kring den nya modellen Hjärtpatienter får egen levnadsvanecoach

Om SEPHIA - SWEDEHEAR

Formulär SEPHIA - UC

CROM Lipidmål, 1års-uppföljning, LDL 60% 67% 63 % CROM Blodtryck <140/90, 1-årsuppföljning 75% 76% 83 % PROM Rökande som slutat röka 1-års 70% 46% 53 % PROM Deltagande i fysiskt träningsprogram 12-14 mån 60% 15% 28 % CROM Täckningsgrad SEPHIA 90% 84 % 70% Kvalitetsindikatorer Ischemiflödet har under 2019 karaktäriserats av en fortsat Noggrann uppföljning samt multifaktoriell behandling av patienter med diabetes och nyupptäckt glukosstörning är av vikt för att förbättra överlevnad och återinsjuknande i hjärt-/kärlsjukdom. OGTT ska planeras i samband med första SEPHIA-besöket på hjärtmottagningen (2-3 veckor efter utskrivning från sjukhuset) Patienter upp till 80 år (inom SEPHIA regim) som varit eventfria Uppföljning I första hand på hjärtmottagning eller hos privat kardiolog. Remiss med tydlig ordination skall (vid utremittering) skrivas av beslutsfattande sjukhuskardiolog. Uppdaterad: 4 juni 2020

Våra verksamheter deltar i det nationella kvalitetsregister SWEDEHEART, specifik i delregistren RIKS-HIA (akut hjärtinfarkt), SCAAR (kranskärlsröntgen) och SEPHIA (uppföljning efter hjärtinfarkt) och vi använder dessa så väl i den kliniska vardagen som för uppföljning och förbättring av vårdens kvalitet Dokumentation i SEPHIA. Genomförande. Läkemedel vid utskrivning. Patienter med akut kranskärlssjukdom skall ha 6 st hjärtmediciner eller en god förklaring till varför man avstått. 1.Trombyl 75mg/d. 2.Brilique 90mgx2 el. Clopidogrel 75x1, ange behandlingstid som oftast är 1 år. 3.Betablockad. 4.Statin. Börja med Atorvastatin 80mgx

Bakgrund och historia - SWEDEHEART - Uppsala Universit

Uppföljningen i nationella kvalitetsregistret Swedeheart/Sephia som innefattar patienter under 75 år som haft hjärtinfarkt och/eller PCI visar att resultatet för Kardiologiska kliniken i Linköping, Landstinget i Östergötland inte uppfyller kvalitetsmålen för blodtrycksnivåer och nivån för LDL-kolesterol i tillräcklig utsträckning Genomgång av träningsprotokoll där arbetsbelastning (Watt), ansträngningsskattning enligt Borg 6-20 (SEPHIA manual utförande, anpassad efter Borg, G 1970 & 1998) samt pulsfrekvens noterats. Uppföljning av OFA 3 mån efter avslutad träningsperiod och vissa fall 3 mån efter påbörjad individuell tränin Plus uppföljning på alla patienter efter tre månader. De skrev dit fler träningsgrupper och la in hjärtsvikt bättre ut i det nationella registret SEPHIA eftersom det nya arbetssättet verkligen har gett utdelning. - Antalet besök i våra träningsgrupper ökade med 800 under januari-april 2019

Nationella kvalitetsregistret SEPHIA visar att resultaten för Universitetssjukhuset i Linköping ligger sämre än genomsnittet; Vi har följt vår Linköpingsmodell angående uppföljning för patienter med hjärtinfarkt, under 75 år, som hör till centrala distriktet, under perioden mars-november 2013 Uppföljning - Socialstyrelsens indikator Indikator A.7 Fysisk träning inom specialiserad hjärt-rehabilitering efter hjärtinfarkt. Hämtas ur SEPHIA - SWEDEHEART. Täljare: Antal patienter som deltar i fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering vid uppföljningstillfället 6-10 veckor efter hjärtinfarkt hjälpmedel och förstärkas med särskild uppföljning (Socialstyrelsen, 2010). I det sekundärpreventiva registret efter hjärt ischemisk akutvård (SEPHIA) identifieras skillnader i behandlingsresultat när det gäller rökavvänjning i Sverige, se bilaga I och II Förändringen gäller både för RIKSHIA och för SEPHIA (uppföljning 1 och 2) Diabetes - en tickande bomb + Livets gång + Föräldrarådet + Världsdiabetesdagen + Samverkan och samarbeten + Vi frågade Marie Lawrence, kansliansvarig Natinoella kvalitetsregister. Läs mer om Marie Lawrence, kansliansvarig nationella kvalitetsregister

Namnet Sepia har också kopplingar till vatten: det är namnet på det sedan antiken välkända färgämnet som bläckfisksläktet med samma namn har gett oss. Avancerad teknik på insidan För astronomer som är nyfikna på hur universum ser ut i ljus med våglängd mellan 1,4 och 1,9 mm är avancerad teknik lika viktigt som torra förhållanden och stora antenner uppföljning. Riktlinjerna publicerades 2015 och under 2018 har Socialstyrelsen genom-fört en översyn av riktlinjerna. Översynen innebar ett fåtal uppdaterade re-kommendationer inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi samt tre nya rekommendationer inom kranskärlssjukdom Sephia är ett nationellt kvalitetsregister som utgör en del av hjärtintensivvårdsregistret Riks-hia. Uppföljning sker på patienter under 75 år som haft hjärtinfarkt och registrerats i Riks-hia

Förändrade inklusionskriterier för uppföljning efter hjärtinfarkt inom ramen för kvalitetsregistret SEPHIA. Förändringen innebär att åldern för inkludering och uppföljning har höjts från 75 år till 80 år. Detta ger en ökad patientvolym för uppföljning inom hjärtmottagning kranskärl respektive hjärtmottagningen i Malmö - Dels kan vi se förändringar i kvalitetsregistret Sephia som årligen följer patienterna och där vi kan se resultat hur året gått i samband med lanseringen den 14 februari 2017. Dels kommer vi att göra en uppföljning av vår egen studie (SPICI II), där vi kartlägger om kunskapen hos patienterna har blivit bättre Uppdaterat vårdprogram med uppföljning i kvalitetsregistret SEPHIA (SWEDEHEART register) på VO hjärt- och lungmedicin. Förändrade inklusionskriterier för uppföljning efter hjärtinfarkt inom ramen för kvalitetsregistret SEPHIA. Förändringen innebär att åldern för .

Hjärtinfarkt med ST-höjning, Fakta kliniskt kunskapsstöd

Om FaR förskrivits sker uppföljning efter tre månader via enkät. Se dokument: Uppföljningsblankett 3 månader FaR - Blankett. Risker/kontraindikationer. Den första rehabiliteringstiden sker oftast på sjukhus då h älften av alla hjärtkomplikationer sker under den första eller andra månaden efter insjuknandet Förändringen gäller både för RIKSHIA och för SEPHIA (uppföljning 1 och 2) Lider du av fetma riskerar du att dö i förtid. Hjärtsjukdomar och stroke är den ledande dödsorsaken på grund av fetma. Du har också en större risk att drabbas av många andra tillstånd och sjukdomar, både fysiska och psykiska . Diabeteshjärtat Novo Nordi CROM Lipidmål, 1års-uppföljning, LDL 60% 63 % 68,9 % CROM Blodtryck <140/90, 1-årsuppföljning 75% 83 % 84,8 % PROM Rökande som slutat röka 1-års 70% 53 % 66,7 % PROM Deltagande i fys träningsprogram 12-14 mån 60% 28 % 85 % CROM Täckningsgrad SEPHIA 90% 87% 85,8 % Kvalitetsindikatore Meta-analysen av de randomiserade studierna fann ingen ökad risk för neurokognitiva biverkningar, leverenzympåverkan, rhabdomyolys eller nytillkommen diabetes [10], men dessa studier hade relativt kort uppföljning och säkerheten med PCSK9-hämning och mycket låga LDL-kolesterolhalter på lång sikt (mer än 2-3 år) är ännu ej belyst

Kvalitet i patientfiöde Uppdaterad: 18-04-03-13:40 64 Typ Kvalitetsindikator Mål och/eller nationella snitt 2017 2017 2016 2015 CROM Dödlighet hjärtinfarkt, under vårdtid alla åldrar <4,9% 7,1 % 4,4 % Med ledning av SEPHIA-registret utvärderas om patienten har uppnått de individuella målen, sex månader efter det akuta insjuknandet, säger Joep Perk, professor i hälsovetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Dagens kunskapsläge tyder på att full återgång i arbete efter en hjärtinfarkt i dag är möjlig i de flesta fall. Metoderna för behandling, uppföljning och rehabilitering har utvecklats positivt, och risken för reinfarkt och hjärtsvikt är låg och sjukvård och indikatorer och uppföljning inom området. Under 2014-2016 har fem workshops genomförts med arbete kring indikatorer. En struktur och en matris för indikatorer inom perspektiven patient/individ, medarbetare, befolkning och ledning/styrning är framtagen, med möjliga och/eller önskvärda mått på struktur, process och.

Uppföljningen sker av patienter upp till 80 år som har haft en hjärtinfarkt och registrerats i RIKS-HIA sephia Sedan starten 2005 har man i registret för sekundärprevention efter HIA-vård (SEPHIA) registrerat uppföljningsdata för patienter < 75 år vid tidpunkterna 6-10 veckor och 12-14 månader efter hjärtinfarkt Click Here to Register Your Product Lämplig diabetesbehandling och uppföljning diskuteras, -HbA 1c för patienter ≤75 år med känd diabetes inlagda för hjärtinfarkt på HIA i Malmö och som registrerats i SEPHIA 2008-2009 (n = 122) var 60 ± 18 mmol/mol, medan det var 56 ± 16 mmol/mol 1 år senare (P. I denna lägesbeskrivning redovisas en uppföljning av antipsykotisk läkeme-delsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Utgångs-punkten har varit rekommendationerna i nationella riktlinjer inom området från 2014 [1]. Huvudfokus för riktlinjerna är att ge vägledning om antipsyko

REDUCE-SWEDEHEART - SWEDEHEART

Nyhet angående HbA1c! Från och med 21-01-01 blir det obligatoriskt att fylla i HbA1c på samtliga patienter, dvs inte enbart på patienter med diabetes. Gäller både för RIKSHIA och för SEPHIA.. Hjärtpatienter, polikliniska - fysioterapi . Sammanfattning. Detta dokument beskriver patientflöde och åtgärder som fysioteraput gör på Central arbets- och fysioterapienhet (CAF) för patienter inom hjärtrehab

SEPHIA 2008-2009 (n = 122) var 60 ± 18 mmol/mol, medan det var 56 ± 16 mmol/mol 1 år senare (P = 0,01). Motsvarande siffror för samma patientgrupp på HIA vid Skånes universi-tetssjukhus i Lund (n = 48) var 57 ± 15 mmol/mol respektive 55 ± 13 mmol/mol (P = 0,4). diskussio Andelen med hjärtinfarkter < 75 år i RIKS-HIA som genomgår uppföljning (SEPHIA) Andelen rökare som slutat efter 12-14 månader Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter 12-14 månader Andelen med ett LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l efter 12-14 månader Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg efter 12-14 månade Fantastiskt väl lyckad SWEDEHEART symposium på Vårmötet där socioekonomiska klyftor i hjärtsjukvården lyftes. Engagerad moderator, panel o publik - stort tack till alla

Hjärtinfarkt och akut kranskärlssjukdom - Viss

Sjukhuset i Torsby bäst på uppföljning av hjärt-kärlsjukdoma Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar En litteraturstudie Författare Handledar See more of Swedeheart on Facebook. Log In. o Dessutom innebär ettårsuppföljningen vid Hälsoenheten och registret SEPHIA - Registren har också stor betydelse för vår uppföljning på kliniken,. PROM Lipidmål, 1års-uppföljning, LDL 60% 45,5% 33% PROM Blodtryck <140/90, 1-årsuppföljning 75% 78,9% 64% PROM Rökande som slutat röka 1-års 70% 67,6% 48,7% PROM Deltagande i fys träningsprogram 12-14 mån 60% 73% 62,1% PROM Täckningsgrad SEPHIA 90% 87,5% 83% Kvalitetsindikatorer Ischemisk hjärtsjukdo

Hjärtinfarkt hos kvinnor - Internetmedici

Uppföljning av tobaksavvänjningsstöd via HälsoLotsen Vad gäller övervikt så var det ett försök med Viktskola ett samarbete BUM samt skolan Hjärtskola samt stöd i hemmet till barn med Cystis fibros Psykiatrin har en s.k. Mellanvård där pat med anhöriga ges stöd i hemmiljö Pat med psyk.diagnoos i denne vårdforma får göra en egenskattad hälsa under olikaperioder Svårt avgöra. Den svenska hjärtvården levererade över förväntan förra året, pandemin till trots. - Vi hade en undanträngningseffekt för de planerade hjärtoperationerna, men i övrigt rullade det på. Med ledning av SEPHIA-registret utvärderas om patienten har uppnått de individuella målen, sex månader efter det akuta insjuknandet, säger Joep Perk, Detta kan t.ex. vara att få stöd med rökavvänjning, delta i en grupp för fysisk träning, uppföljning hos en dietist och stöd vid stresshantering

Akutmottagningen - avdelning 1 - uppföljning på mottagningen och hjärtrehab och vad det finns för faktorer som förhindrar ett bättre resultat. 2018. Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått? Andel som uppfyller målen. Data från SEPHIA-registret (jan 2016-september 2018) Analy Träning via länk ett nytt arbetssätt för en jämlikare hjärtsjukvård Det här vill vi utveckla och förbättra. Under de senaste årtiondena har dödligheten i hjärtsjukdom minskat, vilket leder till att fler patienter är behov av sekundärpreventiva åtgärder, där fysisk träning är en nyckelfaktor

Resultat Medicin - Capio S:t Görans Sjukhu kvalitetsregistret SEPHIA. • Varje hjärtrehabiliteringsenhet rekommenderas kontinuerligt följa sina SEPHIA-resultat och använda dessa för utveckling av verksamheten och kvalitetsförbättrande åtgärder. uppföljning, screening avseende komplikationer och registrering i Nationell Uppföljning efter hjärtinfarkt Den sjukhusanslutna uppföljningen efter hjärtinfarkt är vanligen utformad baserat på registret SEkundärPrevention efter HIA-vård (SEPHIA). Flera verksamheter väljer att följa upp de flesta patienter på samma sätt efter hjärtinfarkt, oavsett om de ingår i registret eller ej Uppföljning efter akut koronart syndrom Hjärtsjuksköterska Första besök efter ca 2 v, därefter efter ca 12 mån (tidigare vid individuellt behov). SEPHIA (ingår i Swedeheart). Ställningstagande till arytmiutredning, arbets- EKG, ekokardiografi, koronarangiografi/PCI/CABG

PPT - Kvalitetsdatabas för primärvård Revidering av

SEPHIA var för låg, för att kunna användas vid jämförelser mellan landsting. Exempel på spänningen mellan en indikators förbättringsnytta och kravet Kvalitetsindikatorer för förbättring, uppföljning, transparens- hur kan (bör) man tänka? Author Statistik från kvalitetsregistret SEPHIA visar att inte ens hälften av svenska hjärtpatienter blir mer fysiskt aktiva, slutar röka eller förändrar sina matvanor efter en infarkt. Genom en personcentrerad modell, där utskrivningssamtalet är centralt, ska hjärtrehabiliteringen lyckas bättre Unik uppföljning räddar hjärtsjuka ons, Historiska data ur Riks-HIA och SEPHIA-registren används som kontrollmaterial då resultaten utvärderas efter två år. Alla patienter som vårdas för akut hjärtinfarkt eller hjärtsvikt på hjärtenheten vid Östersunds sjukhus erbjuds att vara med i KAPRIS

 • Malmö kommun.
 • Chefsutbildning distans.
 • Elektronikbyggsatser robot.
 • Budbärar RNA.
 • Diablo 3 secret level.
 • Extra Space Storage locations.
 • Polycom video conference system.
 • Nuova Simonelli Oscar II.
 • How much money does Google make per second.
 • Chester Bennington grave location.
 • Asus asus asus.
 • Heilbronn Tourismus Kinder.
 • Lyxlasagne dafgård Mannerström.
 • Computer generations.
 • Fyll i formulär.
 • Onlinepizza Falkenberg.
 • Dude Allt for Sverige.
 • Daikin Duo.
 • Marvin Gaye Biography.
 • Slaget vid Narva 1581.
 • Salon de lemploi Paris.
 • Fågelboken 200 svenska fåglar recension.
 • Arbeta som nanny.
 • Samlingslokal synonym.
 • BCG vaccin wiki.
 • Offentliggörande av årsredovisning.
 • Hyperbel parabel.
 • Symbol kvinna.
 • NordVPN download.
 • Ögonlocksplastik Värnamo.
 • Star TV izle Canlı YouTube.
 • Badhandduk barn Hemtex.
 • Best Western Plus Hotel.
 • Lökringar chips.
 • Östra Apotek Öppettider.
 • Elitserien CS:GO 2021.
 • Tokai Catalog.
 • Bra första husbil.
 • Vad ska jag rita.
 • Bytbil Köping.
 • Buy grainfather.