Home

Meddelarfrihet och källskydd

Yttrandefrihet, meddelarfrihet och källskyd

Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel avser vårdtagares hälsotillstånd och annan personlig information. Källskydd. Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar media. Det är inte tillåtet för media att lämna ut namnen på någon som lämnat information. Detta kallas källskydd källskydd och meddelarfrihet ninni jonzon yttrandefrihetens reglering regeringsformen skydd alla yttranden tryckfrihetsförordningen tryckta medie

Källskydd och meddelarfrihet Emanuel Sidea 2018-02-03T22:21:15+02:00. Källskyddet innebär att alla har rätt att anonymt lämna uppgifter till en journalist. Meddelarfriheten regleras i Tryckfrihetsförordningen. Det är straffbart för den som tagit emot anonym uppgift att avslöja källan Meddelarfrihet innebär en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till grundlagsskyddad media. Alla har meddelarfrihet - rätten att vända sig till media och lämna uppgifter. Alla har också anonymitetsskydd, som innebär att den som tar emot ett tips inte får avslöja källan om han eller hon vill vara anonym

Källskydd och meddelarfrihet - StuDoc

KNUTBY FILADELFIA - KNUTBYSEKTEN-arkiv - Charlotte Essén

Här är en checklista för vad som gäller om öppenhet och meddelarfrihet om du är offentligt eller privat anställd. Checklista för anställda vid myndigheter och verk Statligt anställda har särskilt stor yttrandefrihet eftersom hela samhället tjänar på att lojaliteten hos de anställda främst ligger hos medborgarna istället för hos arbetsgivaren Meddelarfriheten tillkommer alla: offentligt anställda, privatanställda eller personer som inte är anställda alls. Skyddet består i att myndigheterna inte får agera rörmokare och efterforska en källa och heller inte vidta repressalier mot källan samt att den som tar emot uppgifterna har tystnadsplikt livet ut

Källskydd och meddelarfrihet - Emanuel Side

 1. Meddelarfrihet, källskydd och repressalieförbud Vårdanställda omfattas av såväl yttrandefrihet som sekretess och tystnadsplikt. Arbetsmiljöbrister eller särskilda händelser i patientarbetet kan kännas angelägna att uppmärksamma allmänheten på
 2. Meddelarfrihet. Rätten för offentlig­anställda, och vissa andra, att lämna muntliga uppgifter till media i publiceringssyfte. Även sekretesskyddad sådan, dock inte kvalificerad sekretess. De som omfattas av meddelarfriheten är anställda i kommun, landsting, stat och kommunala bolag. Men även inom vissa andra verksamheter som räknas upp
 3. Meddelarskydd och källskydd. Lyssna från tidpunkt: Dela Uppdaterat tisdag 15 maj 2012 kl 13.36 Publicerat tisdag 8 mars 2011 kl 01.00 I.
 4. Vårdförbundet anser att meddelarfrihet ska gälla i all offentligt finansierad verksamhet, även den som bedrivs i enskild regi. Läs mer under Yttrandefrihet, meddelarfrihet och källskydd

Meddelarfrihet. När rätten till insyn inte räcker till finns meddelarfriheten som en säkerhetsventil. Den ger alla rätt att anonymt eller öppet lämna uppgifter för publicering i medier som faller in under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen Meddelarfrihet och källskydd Meddelarfrihet ingår i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten innebär att människor, med vissa undantag, har rätt att ta kontakt med massmedia, en journalist eller en författare för att anonymt lämna uppgifter för publicering meddelarfrihet. allas rätt att lämna uppgifter till pressen i hem­lig­het. - Meddelarfriheten är grund­­lags­­skyddad i tryckfrihetsförordningen. Om den som lämnar en uppgift till en tidning (eller annat mass­medium) begär att få vara anonym är det straffbart för alla på tidningen att lämna ut namnet. Man talar också om meddelarskydd och källskydd Meddelarskyddet består av meddelarfriheten, anskaffarfriheten och anonymitetsskyddet. Anonymitetsskyddet består i sin tur av källskyddet och efterforskningsförbudet. Till efterforskningsför-budet kan kopplas repressalieförbudet. Var och en har meddelarfri-het och anskaffarfrihet enligt de grundläggande reglerna i tryckfri

Meddelarfrihet, källskydd och meddelarskydd I Sverige har du meddelarfrihet - rätten att vända dig till media och lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Du har också anonymitetsskydd eller källskydd.. I boken beskrivs och analyseras det juridiska regel- verket;. För Utgivarna är det en självklarhet att de journalistiska och publicistiska avvägandena alltid måste finns med i utredningar och lagförslag som rör TF och YGL, källskydd och meddelarfrihet, offentlighet och sekretess - och det är därför jag tillsammans med Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i dag skriver om källskyddet på Aftonbladet Debatt

Det är olyckligt att Dahllöf inte skriver om källskydd, meddelarfrihet och offentlighetsprincip också. Det är märkligt att alls blanda in yttrandefrihet i debatten. Yttrandefriheten är inte hotad av dataskyddsförordningen. Det är vad myndigheter och andra kan publicera och/eller länka till på internet det handlar om Meddelarfrihet och källskydd 2013-06-19 in meddelarfrihet , Yttrandefrihet | Permalink Medverkar i senaste numret av Advokaten med ett tema om meddelarfriheten

Meddelarfrihet Journalistförbunde

 1. Spekulationer, teorier och funderingar är inte nyhetstips. Du som tipsar har skydd i grundlagen. Som tipsare har du meddelarfrihet och källskydd, det råder också efterforskningsförbud om du är offentligt anställd. Meddelarfrihet: Alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i media
 2. ister Beatrice Ask på sajten.
 3. Sådan generell trafikkontroll innebär till exempel att källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med medier kan registreras. Vi får ett samhälle där mänskliga relationer och grundläggande demokratiska värderingar som yttrandefrihet och meddelarfrihet äventyras
 4. Meddelarfriheten, som framgår av 1 Skulle du använda meddelarfriheten på ett felaktigt sätt, förlorar du ditt efterforskningsskydd, liksom det källskydd journalisten garanterar, och du riskerar att ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikten (vilket kan ge böter eller fängelse i högst ett år)
 5. definition på meddelarfrihet och anonymitetsskydd och vice versa. Meddelarfriheten i denna uppsats är en benämning på friheten att under vissa förhållanden begå en i vanligt fall straffbelagd handling, i detta fall enligt reglerna om meddelande av uppgifter i TF och YGL, och undgå straffansvar
 6. Den grundlagsskyddade meddelarfriheten och källskyddet riskerar att hamna i kläm av ett nytt EU-förslag om skyndsam utlämning av e-bevisning till andra medlemsländer. Det säger experter till Europaportalen. Regeringen röstade ja till förslaget som blev en kompromiss
 7. Visst är övervakningen ett hot mot källskydd och meddelarfrihet; helt enig. Så mycket värre då att förslaget uttryckligen ger fri lejd åt statliga övervakare som NSA och FRA. Myndigheterna får stadgad rätt att kontrollera oss, vi får allt svårare att kontrollera dem

Repressalie- och efterforskningsförbud samt källskydd En chef eller arbetsgivare har aldrig rätt att ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till media, givet att det inte rör sig om något med kvalificerad sekretess Källskydd & meddelarfrihet Vi på Studentnyheterna vill gärna ha din hjälp för att få fram det som händer inom högskole- Lund/Sverige, vi har fått frågor om det går bra att vara anonym och har därför tagit fram följande text så du kan vara lugn när du kontaktar oss, vi är som vilken nyhetsredaktion som helst Digitalt källskydd. På den tid då journalistik sköttes med penna, papper och tryckpress var det enklare att garantera källskydd. Genom att aldrig skriva ned namn och låsa in anteckningsböcker i ett kassaskåp på redaktionen kunde journalister rimligtvis garantera för sina tipsare att deras anonymitet och information var säker Meddelarfrihet och källskydd väger tyngre än tystnadsplikten. (Och det är inte något jag anser, utan svensk lagstiftning.) Undantaget är några områden som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt, t ex rikets säkerhet och vissa personuppgifter (inom sjukvård)

En bokmal anfaller: Källskydd & Meddelarfrihe

 1. Dokument som är sekretessbelagda får inte lämnas ut - men man kan muntligen återge vad som står i dem. Din meddelarfrihet skyddas av efterforskningsskyddet som innebär att din arbetsgivare.
 2. ella grupperingar har ett motstående intresse i förhållande till den fria pressen. Medan dessa grupper vill tillskansa sig mer makt har pressen som funktion att förhindra maktmissbruk. Risken för pressens egen självcensur är ett annat hot, och ökade kommersiella krav och konkurrensen på informationsmarknaden
 3. Källskydd och Meddelarfrihet · Se mer » Meddelarskydd. Meddelarskydd avser ett skydd för en uppgiftslämnare. Ny!!: Källskydd och Meddelarskydd · Se mer » Medierna. Medierna är ett radioprogram som sedan 3 februari 2007 sänds i Sveriges Radio P1 och handlar om tryckfrihet, trender, aktuella händelser och övrigt inom massmedia. Ny.
 4. Källskydd och meddelarfrihet. Sveriges grundlag har ett starkt skydd för de som tipsar journalister. Källskydd, som kan jämföras med tystnadsplikt, innebär att den person eller redaktion som.
 5. Meddelarfrihet och meddelarskydd Visa Enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen , som är två av digitala dokument och uppgifter förvaras tryggt. Vår grundlagsskyddade yttrandefrihet, tryckfrihet, meddelarskydd och källskydd är världsunika ; Dir. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt.
 6. Döda, fängslade och förföljda journalister är vardag internationellt. I Sverige har lagar skjutit hål i grundlagens meddelarfrihet och källskydd. Det är vår skyldighet som publicister att reagera och berätta för medborgarna vad som håller på att hända, skriver Agneta Lindblom Hulthén, ordförande Journalistförbundet
 7. Med anledning av de senaste postningarna (här, här och här) och upptrappningen av bråket om Aftonbladets historia om organstölder kan det finnas anledning att utveckla något vad meddelarfrihet och meddelarskydd är, och hur dessa begrepp passar in i tryckfrihetsparadigmet.Jag klipper litet från en artikel som snarast var ett angrepp på den nuvarande förhärskande tolkningen av.

Källskydd - Wikipedi

 1. • Meddelaren skyddas också av rätten till anonymitet hos medierna, och en motsvarande tystnadsplikt gäller då för journalister och redaktioner om vem som lämnat meddelande. • Alla och envar kan anmäla överträdelser som begås av offentliga företrädare till JO. • Offentlighetsprincipen gäller. Priva
 2. I grunden har alla anställda meddelarfrihet och anskaffarfrihet och källskydd enligt de grundläggande bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen, TF 1 kap 1§ och 3 kap 1 § och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL 1 kap 2 § och 2 kap 1 §. - Meddelarfrihet är rätten att lämna uppgifter till massmedia för publicering. Det innebär inte att du får lämna dokument, men att du får läsa upp text för t.ex. media. Meddelare har vidare en rätt till anonymitet när de så önskar genom att.
 3. Vissa undantag finns dock. Meddelarfriheten är förenad med ett anonymitetsskydd. Det är straffbart att efterforska källan till en uppgift som lämnats till massmedia Källskydd och meddelarfrihet Sveriges grundlag har ett särdeles starkt skydd för journalister, källor och deras kommunikation
 4. Journalister och advokater drabbas eftersom källskydd, meddelarfrihet och sekretess inte längre kan garanteras. HÅKAN JEVRELL. Lagstiftningen är tydlig. Man får inte övervaka sådant som rör svenska förhållanden. Om det mot all förmodan skulle komma fram sådan information då ska den förstöras
 5. Detta skulle i så fall innebära att både meddelarfriheten och källskyddet sätts ur spel, skriver Havs- och Vattenmyndigheten i beslutet. Eftersom meddelarfriheten inte regleras i offentlighets- och sekretesslagstiftningen motiverar myndigheten beslutet utan hänvisning till sekretesslagen, vilket normalt krävs för att få maska en uppgift
 6. Meddelarfriheten intresserar just nu politiker och debattörer som vill inskränka tryckfrihetsförordningen. Källskyddet, det handlar ju om möjligheten för tjänstemän i offentlig förvaltning att informera allmänheten via medierna, är heligt för alla journalister. Och lika helig är principen om att det knappast bör vara
 7. Meddelarfrihet, källskydd och meddelarskydd I Sverige har du meddelarfrihet - rätten att vända dig till media och lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Du har också anonymitetsskydd eller källskydd om du vill

Meddelarfriheten och källskyddet är mycket starka eftersom de är reglerade inte bara i en vanlig lag, utan i en grundlag. En grundlag kan inte ändras genom ett enkelt riksdagsbeslut Källskydd och så kallad meddelarfrihet regleras i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Diger meritlista. Nils Funcke har arbetat som journalist sedan 1979 och har en diger meritlista: chefredaktör och utgivare vid Riksdag & Departement,.

Meddelarfrihet - Wikipedi

Källskydd Journalistförbunde

 1. Slutligen kan jag rekommendera skriften Bara vi har tydliga regler så... - yttrandefrihet och meddelarfrihet för statligt anställda som ges ut av Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Detta med offentlighetsprincip och källskydd är enkla regler i grunden
 2. 3.4.3 Meddelarfrihet och källskydd 12 3.4.4 FRA-lagen 14 3.5 Digitalisering 16 3.6 Handböcker för digital säkerhet 17 3.7 Tidigare forskning 19 4. Metod och material 23 4.1 Samtalsintervjuer och intervjuguide 23 4.2 Redaktioner 23 4.3 Urval 2
 3. Vet du vad meddelarfrihet och källskydd innebär? - Ja, absolut. Och jag är för meddelarfrihet, säger hon. Läs även: Facket sökte källor på äldreboendet. Är det något ni tar upp med era anställda? - Vid introduktionen får nya medarbetare information om lagar som gäller bland annat meddelarfrihet och sekretess
 4. Källskydd och Meddelarfrihet · Se mer » Meddelarskydd. Meddelarskydd avser ett skydd för en uppgiftslämnare. Ny!!: Källskydd och Meddelarskydd · Se mer » Medierna. Medierna är ett radioprogram som sedan 3 februari 2007 sänds i Sveriges Radio P1 och handlar om tryckfrihet, trender, aktuella händelser och övrigt inom massmedia

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten

För dem gäller lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (2017:151) och innebär i korthet att meddelarskyddet ska gälla fullt ut även där. I dessa fall kan konflikter uppstå mellan förbudet mot efterforskning och en arbetsgivares skyldighet att utreda det som rapporteras till en visselblåsarkanal Modulen syftar till att skapa förtrogenhet med vanligt förekommande verktyg för att producera och publicera innehåll för webb och tryckta medier och hur hänsyn ska tas till källor, meddelarfrihet, meddelarskydd och källskydd. Studenten lär sig fotografera med digital systemkamera och redigera i bildbehandlingsprogram Du får göra enklare riskbedömningar och handfast tillämpa inhämtade kunskaper i syfte att göra ditt digitala liv säkrare. Kursen vänder sig framför allt till journalister och övningarna är utformade för att passa personer som arbetar i medieföretag som lyder under grundlagarna (TF och YGL) med avseende på meddelarfriheten och källskyddet Meddelarfrihet och Källskydd · Se mer » Landsförräderi. Landsförräderi är ett brott i vissa jurisdiktioner som straffbelägger att verka för främmande makts intressen. Ny!!: Meddelarfrihet och Landsförräderi · Se mer » Landssvek. Landssvek, enligt 22:2 av den svenska brottsbalken ett lindrigare brott än landsförräderi. Ny!!

Hur bör balansen mellan yttrandefrihet och personlig integritet se ut i framtiden? Är missbruk av meddelarfrihet överhuvudtaget ett problem? Fungerar mediernas självreglering eller är lagreglering vägen framåt? Det var frågor.. Källskydd. Blåljus.se garanterar alla tipsare källskydd, en grundlagsskyddad rättighet enligt Tryckfrihetsförordningen. Efterforskningsförbudet. Myndigheter eller andra allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet Skip to Content O Det har hänt förut och det kommer att hända igen, var så säker. På journalistförbundets hemsida kan man läsa följande: - Vårt på många sätt unika svenska system med regler om meddelarfrihet, anonymitetsskydd och källskydd gäller fullt ut bara om du arbetar inom ramarna för tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen

Regler för meddelarfrihet S

meddelarfrihet, källskydd samt anslutningsfrågan. Sammanfattning • TU konstaterar att handlingsoffentligheten inte kommer att gälla för EPPO i Sverige och att detta inte kan accepteras. • TU konstaterar att meddelarfriheten kommer att gälla för dem som biträder EPPO, men däremot inte efterforskningsförbudet Efter bankkraschen söker Island nya sätt att skapa välstånd och positiv uppmärksamhet. Det senaste utspelet: En grupp starka lobbyister vill göra Island till ett frihetsparadis på internet

Andreas Ekström. Intro Hittill ‎Från Almedalen den 3 juli 2019 Det har gått tio år sedan den hårt kritiserade FRA-lagstiftning trädde i kraft. Då gick debatten varm, många unga demonstrerade mot FRA och paralleller drogs till Stasis arkiv. Sedan dess har kritiken tystnat och möjligheterna för FRA att bedriva signalspaning utvidg

GRUNDLAGSSKYDD, KÄLLSKYDD (tystnadsplikt), MEDDELARFRIHET (anonymitetsskydd) BÖCKER. SEKTBARN-de utvalda för paradiset. Kapitelutdrag SEKTBARN: En god och en ond värld - samma världssyn hos religiösa terrorister och sekter - Aum Shinrikyos förvandling från stillsam yogagrupp till hotfull dödspatrull. Kapitelutdrag SEKTBARN:. I fråga om meddelarfriheten synes utredningen mena (s. 81 ff) att anonymiteten inte behöver åsidosättas dels i och med att operatörerna har en tystnadsplikt som inte får röjas annat än om det är tillåtet enligt lag, dels med hänvisning till efterforskningsförbudet för det allmänna Umeås kommunalråd, Hans Lindberg (S), har vid två intervjutillfällen frågat efter namnen på SVT:s anonyma källor inom kommunen, det rapporterar SVT. Stockholms tingsrätt prövar idag om utrustningen för den mördade utrikeskorrespondenten Nils Horner ska kunna beslagtas för att användas i polisens utredning. SR har överklagat förslaget och menar att materialet omfattas av källskydd

Den som använder sig av meddelarfriheten får meddelarskydd, som med ett annat ord kallas för källskydd. Meddelarskyddet består bland annat i tystnadsplikt för den person man lämnar uppgiften till, exempelvis en journalist. Skyddet gör det också förbjudet för en myndighet att försöka ta reda på vem det är som har läckt meddelarfriheten på ett felaktigt sätt, förlorar du ditt efterforskningsskydd, liksom det källskydd journalisten garanterar, och du riskerar att ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikten. Sekretessbestämmelser Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar p Digitalt källskydd - en introduktion - S Källskydd och meddelarfrihet Sveriges grundlag har ett särdeles starkt skydd för journalister, källor och deras kommunikation. Källskydd, som också kallas tystnadsplikt, innebär att den person eller entitet (exempelvis en redaktion) som har tagit emot en uppgift eller ett tips inte får avslöja den uppgiftslämnare som vill vara anony Källskydd Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. meddelarfrihet och efterforskningsförbud. En viktig utgångspunkt är därför att det alltid det så kallade källskyddet. Anonymitetsskyddet gäller

Reglerna om meddelarskyddet finns både i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten innebär att det är fritt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media. Det är bara när du vänder dig till någon med ett journalistiskt syfte som meddelarfriheten gäller Källskydd innebär att en medarbetare som nyttjar sin meddelarfrihet har rätt att vara anonym om man kontaktar media, dvs. media får inte berätta vem som lämnat information. Humana Omsorg ger medarbetare som nyttjar sin meddelarfrihet skydd mot repressalier på grund av sina yttranden Vi skyddar våra källor - så fungerar meddelar- och källskyddet Källskydd, anonymitetsskydd eller tystnadsplikt - kärt barn har många namn. Oavsett vad du kallar det så innebär lagen om källskydd att den journalist som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten på tipsaren, om den vill vara anonym

Video: Nils Funcke · källskyd

Att göra några förändringar när det gäller den grundlagsskyddade meddelarfriheten skulle vara vanskligt för källskyddet. Och det borde Claes Sandgren förstå, menar Jeanette Gustafsdotter. Det går inte att jämföra det svenska systemet, som är starkt grundlagsskyddat, med det brittiska eller norska som Claes Sandgren gör i sin debattartikel anser hon Meddelarfriheten på agendan för institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 21 november, 2016. Vi hade mycket att tala om när det gällde yttrandefrihet, meddelarfrihet, källskydd och repressalieförbud. Tyvärr är inte detta exempel ett undantag. Jag har mött så många liknande kommentarer att jag tappat räkningen Offentlighetsprincipen, meddelarfriheten, meddelarskyddet och källskyddet är avgörande inslag i vår öppna demokrati. De får dock inte tas för givna. Kunskapen om hur dessa lagar fungerar och varför de finns måste upprätthållas och ständigt vara på agendan Meddelarfrihet har dock varje människa oavsett arbetsplats, men jobbar du inom privat sektor får vi vara extra noga för att skydda dig då endast arbetsgivare inom det allmänna kan lagföras för efterforskning och repressalier. Du kan läsa mer om meddelarfrihet här: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yttrandefrihet/meddelarfrihet meddelarfrihet, efterforskningsförbud och källskydd. Mål Vellinge kommun är en samhällsnyttig aktör och våra ledord i kontakter med media ska vara öppenhet, service och trovärdighet. Genom att erbjuda god öppenhet och service samt trovärdig och korrekt information, stärker vi våra relationer till media och därme

Källskydd & meddelarfrihet Tystnadsplikt, anonymitetsskydd eller källskydd som det också kallas, innebär att alla som vill har rätt att anonymt lämna uppgifter till massmedia Enligt samma grundlag har man rätt till anonymitet genom källskyddet, och för ansvarig chef är det Uppsala kommun måste göra fullständigt klart att meddelarfriheten omfattar alla. Det kallas meddelarfrihet, ett skydd till dig som vill blåsa i visselpipan om du upptäcker något fel i din verksamhet som du tycker bör komma till allmänhetens kännedom. Om du läcker uppgifter om din verksamhet till media får din arbetsgivare eller kollega inte efterforska källan, ett skydd som är reglerat i grundlagen

Meddelarfrihet - Uttryck din åsikt, med lagen i ryggen

Offentlighetsprincipen, källskydd och meddelarfriheten är något av det viktigaste vi har, något vi definitivt inte ska ta för givet. Så, tveka inte att höra av er till oss. Tillsammans utgör vi ett av de viktigaste naven i en fungerande demokrati. Så här tipsar du: Skriv in ditt tips i formuläret här intill och tryck på skicka Statlig styrning och ansvarsutkrävande Johan Hirschfeldt Rättslig tillsyn, medborgarkontroll och politiskt ansvar - några reflexioner . 1 . • Ansvarssystem för media, meddelarfrihet, källskydd och whistleblowing 13 . Annan ansvarsdiskussion 2 • Undersöknings-, medborgar- och Adjö till källskyddet. Publicerad: 19 Juni 2008, 07:43. FRA-lagen innebär slutet för meddelarskyddet. Det är Tidningsutgivarna och Journalistförbundet ense om. - Källskyddet och meddelarfriheten är i praktiken raderade. Det är ett hot mot rättsstaten, säger SJF:s ordförande Agneta Lindblom Hulthén Att läcka en dom skyddas INTE av meddelarfriheten och man FÅR efterforska källan. Detta är fan riktigt illa, ok att du inte har full koll på juridiken när det gäller allt möjligt men i detta fallet så kan du få folk (inklusive dig själv) att råka riktigt illa ut Meddelarfriheten kan bidra till att s.k. visselblåsare, som jag kommer beröra i kommande artikel om juridiska ord på bokstaven V, kan uppmärksamma missförhållanden och oegentligheter i offentlig verksamhet. Den svenska meddelarfriheten är i ett internationellt perspektiv unik, d.v.s. i jämförelse med många andra länder. Meddelarfrihete

Han påpekar också att både käll- och meddelarskydd är hotat. I stället för att ha källskydd och fri press och meddelarfrihet, så ska det här kunna övervakas. Sedan står det med några få ord att det här ska förstöras i efterhand om det strider mot meddelarfrihet och källskydd Meddelarfriheten och källskyddet hotat? Igår gjorde polisen husrannsakan hos TV4-journalisten Trond Sefastsson eftersom han är misstänkt för bland annat mutbrott Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949.Den berör frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier, och innehåller även offentlighetsprincipen.Tryckfrihetsförordningen är tillsammans med yttrandefrihetsgrundlagen en av de två s.k. mediegrundlagarna i Sverige. Grundlagen har sitt ursprung i 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning, som. Meddelarfrihet sekretess. Meddelarfrihet för anställd 2016-02-12 JK 197-16-30 Meddelarfrihet kan gälla för anställda, men inte för myndigheter: Meddelarfriheten syftar till att säkerställa att sådant som enligt offentlighets­principen ska vara tillgängligt för alla inte undanhålls utan kan publiceras och innebär att även sekretess­belagda uppgifter i viss utsträckning kan.

Din rätt att läcka Publik

Källskydd; Kommersiell media; Meddelarfrihet; Osorterat; Politik; Public service; Radioliv; Reklam; Sociala medier; Upphovsrätt; Utomlands; Webbpublicering; RSS-länkar RSS - Inlägg RSS - Kommentarer. Sveriges radio. SR Dokumentär; SR Ekot; SR Kaliber; SR Korrespondenterna; SR Medierna; SR P1 morgon; SR P3 nyheter; SR P4 dokumentär; SR P4 extra; SR P4 extra söndag; SR På näte - Kombinera detta med den kommande teledatalagringen - och det kommer att bli rena julafton för Säpo, skriver han. - Som vanligt tar inte den nya lagen hänsyn till meddelarfrihet och källskydd Källskydd och meddelarfrihet - Internetstiftelse Bristande källskydd bör åtalas. 2013-06-01 in meddelarfrihet | Permalink. Rätten att med anonymitetsskydd lämna uppgifter till massmedier för publicering är grundlagsfäst. ovarsamma publicering ledde till att JK kunde nå så långt i sin utredning att en person delgavs skälig misstanke om brott mot tystnadsplikte

SEKTBARN-DE UTVALDA FÖR PARADISET-arkiv - Charlotte Essén

Flera rader om yttrandefrihet och behov av granskning ströks från Kramfors kommuns policy Meddelarfrihet är en svensk juridisk term som innebär att alla människor har rätt att ta kontakt med massmedia, en journalist eller en författare för att lämna uppgifter för publicering.. En viktig följd av att bl.a. offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar. Kort sagt har Aftonbladet brutit källskyddet och meddelarfriheten och lämnat ut e-postadresser till AFA och Researchgruppen. Man kan alltså inte lita på källskydd hos Aftonbladet, utan de lämnar ut uppgifter om vilka som mailar dem och om vad till våldhyllande vänsterextrema grupper

KNUTBY FILADELFIA - KNUTBYSEKTEN samlingssida - CharlotteAtt berätta det som inte får sägas – Journalistik i Kris

I mitten av september skrev Sydsvenskan om en misstänkt våldtäkt inne på en sjukhusavdelning som inte anmäldes förrän fem dagar efter händelsen.Uppgifterna som ledde till. Redaktionsbloggen Läckan och Primegate. 18 januari 2011 TEXT: Martin Ahlquist. Det är skillnad på egna och andras källor, och det som är juridiskt korrekt kan vara pressetiskt fel. Åsa Linderborgs jämförelser mellan läckande socialdemokrater och soldater som avslöjar övergrepp i Irak håller inte Trots att medlemmen, som arbetar som förskollärare, skyddas av meddelarfriheten, yttrandefriheten och föreningsfriheten i detta så kontaktades medlemmen dagen efteråt av kommunens förskoleverksamhets ledning där det nämndes att bildningsnämndens ordförande, Anna Chorell (M), lyft frågan med förvaltningen om huruvida medlemmen brutit mot lojalitetsplikten, ett brott som brukar leda till avskedning Att bara plocka några bitar av detta och föra in det i Sverige vore konstigt. Hur kommer detta att passa in i vårt system av källskydd, meddelarfrihet och offentlighetsprincip? Det skulle ju kunna innebära att även politiker-journalistkontakter måste redovisas offentligt. Det står i direkt konflikt med vårt källskydd Källskydd och meddelarskydd för den som vill berätta Vill göra uppmärksamt att den som vill kontakta mig för att lämna uppgifter till mig har källskydd. Det vill säga jag som journalist uppger aldrig, får inte ens, varifrån jag fått uppgiften. Det är straffbart

 • Tågolycka göteborg film.
 • Curb synonym.
 • Han vil ikke have mig.
 • Flugfiske wiki.
 • Matta andra hand.
 • Villa Ranängen.
 • Liggamma rapa.
 • Downhill Stockholm.
 • 50 års present till min fru.
 • Stallmästaren.
 • Khaki Byxor Dam.
 • Clark Olofsson brott.
 • Tekla namnsdag.
 • 10 Years movie review.
 • SoffaDirekt omdöme.
 • Hjulpaket Volvo.
 • Simson S50 Büffeltank.
 • Offentliga jobb Halmstad.
 • Wiki bartolomeo colleoni.
 • Kolmonoxidvarnare Jula.
 • Andra betalningsgräns Nordea.
 • MX banor Skåne.
 • Studie Uniklinik Freiburg Corona.
 • Schoolsoft Nyköpings enskilda.
 • Janus grekisk mytologi.
 • Yogabeat.
 • YouTube bilar som kraschar.
 • 4 ocean Bracelet sale.
 • Batgirl dräkt.
 • Wattpad app APK.
 • Mills remouladsås.
 • RuneScape 3 map.
 • Grimlock mtg EDH.
 • Water tupelo tree.
 • FRONTBÅGE Caddy begagnad.
 • Xbox Elite Controller 2 Probleme.
 • Bra verktygssats.
 • Scharlakansfeber.
 • Syphilis DocCheck.
 • Heilbronn Tourismus Kinder.
 • Scheveningen beach.