Home

Jordbruksverket bekräfta hund

Bekräfta hund. Bekräfta uppgifterna om din hund Logga in Användarnamn: Lösenord: Kundtjänst. Helgfria vardagar 8.00 - 16.30 . 0771-223 223 . Skicka e-post. Mer om kundtjänst. Fråga oss via webben. Bekräfta hund. Bekräfta uppgifterna om din hund Logga. E-tjänst där du som fått brev om att bekräfta uppgifterna om din hund kan logga in och bekräfta eller ändra uppgifterna. Sök hund - privatpersoner e-tjänst. Du som privatperson kan söka uppgifter om hundar och ägare genom chipnummer och tång-id

Kostnad för att registrera din hund. När du registrerar din hund via e-tjänsten och betalar med kort kostar det 40 kronor. Om du istället väljer faktura kostar det 80 kronor. Avgiften är en engångsavgift. Att anmäla ägarbyte och göra förändringar kostar inget. Mer om kravet på märkning och registrering av hunda Regler om att sköta om hundar, bland annat rastning, foder, utrymmen, valpar, avel, operativa ingrepp, avlivning, tillstånd och tävlingar. Märk och registrera hundar. Så ska din hund vara märkt och registrerad. I vissa fall måste anläggningar där du har hundar registreras. Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos hundar Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Vem som ansvarar för hunden ska också anmälas till hundregistret. Det finns även ett register där du som har hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller hundarna. Registrera din hund i hundregistre

Hundregistret - Bekräfta hun

 1. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll SJVFS 2019:14 L80. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. SJVFS. 2019:15 L90 Lag om tillsyn över hundar och katter SFS 2007:1150 L9
 2. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård
 3. Du som är ansvarig för en plats där landlevande djur eller avelsmaterial hålls ska registrera din anläggning senast den 1 oktober. Är du registrerad djurhållare på en produktionsplats bör du kontrollera och eventuellt komplettera dina uppgifter. Du som transporterar djur mellan länder behöver registrera dig
 4. Mina sidor är dina personliga sidor hos Jordbruksverket där du kan se och följa många av dina ansökningar. Du når även många av våra e-tjänster utan att behöva logga in igen. E-tjänster och databaser. Gör dina ärenden direkt på webben, när det passar dig bäst

om hållande av hundar och katter; Utkom från trycket den 15 maj 2020 beslutade den 14 maj 2020. Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 §§ och 9 kap. 2 § djurskyddsförordningen (2019:66), följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd. INNEHÅLLSFÖRTECKNIN Det bästa sättet att registrera din hund i hundregistret är att använda vår e-tjänst

Hundregistret - Jordbruksverket

• Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. • Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd. • Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen rastas på annan plats. • Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus få Jordbruksverket: Seminering av hund kräver tillstånd 25 september 2020 Länsstyrelsen Värmland har i dagarna åtalsanmält en veterinär och en veterinärklinik till polisen för att utan tillstånd ha seminerat en hund. Jordbruksverket, som utfärdar tillstånden, ser allvarligt på det inträffade

Laboratoriet ska använda Jordbruksverkets blankett D 254. Om en behandlande veterinär skickar prover för analys till ett laboratorium utanför Sverige ska den veterinär som är ansvarig för provtagningen skicka anmälan av preliminär diagnos till länsstyrelsen Hundar och katter ska vara vaccinerade mot rabies med ett vaccin av WHO-standard enligt vaccintillverkarens rekommendationer. Ett djur måste vara identitetsmärkt för att få vaccineras. De allra flesta rabiesvacciner får användas först då djuret uppnått en ålder av tre månader (90 dagar) Om de gör det ska de bekräfta att de accepterar villkoren i intyget innan det utfärdas. Export på generella intyg sker alltid på exportörens eget ansvar och samtliga villkor i intyget måste uppfyllas. Ta kontakt med en officiell veterinär för att få intyget utfärdat och undertecknat. Visa mer. Visa mindre

Hundregistret - registrera och ändra uppgifter om hund och

Det bästa sättet att registrera din hund i hundregistret är att använda vår e-tjänst. Gå till e-tjänst E21.3 Registrering - ägarbyte i centrala hundregistret Ägarbytesblanketten E21.3 används vid ägarbytesanmälan på hund som redan är registrerad i det Centrala hundregistret Djurskyddsbestämmelser hund. I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta din hund. Vi informerar inte om alla djurskyddsregler utan bara de viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna. Broschyren är inaktuell och har utgått E21.1A Registrering hund E21.3 Registrering - ägarbyte i centrala hundregistret Veterinärintyg E9.209: Import till unionen av hundar, katter och illrar / Import into EU of dogs, cats and ferret Einfuhr von Hunden, Katzen und Frettchen; Dogs, cats and ferrets. The rules of importing dogs, cats and ferrets are intended to prevent the spread of rabies in Sweden. The rules are set by the European Union. Photo: Shutterstock. Your pet must be vaccinated against rabies SJVFS 2019:28 . 4 . Ammoniak: 10 ppm . Koldioxid: 3000 ppm . Allmänna råd till 1 kap. 6 § Temperaturen inomhus i hund- och kattstallar bör vara 10 - 21 o C, beroende . på hundens eller kattens ålder och ras

Hundar - Jordbruksverket

The Swedish Board of Agriculture is Sweden's expert authority in the areas agriculture, fishery and rural areas. Our mission is for Sweden to produce food in a sustainable and profitable way En informationsbroschyr om vad att tänka på inför resa med hund eller katt till ett land utanför EU 5. Förvaring eller utfodring av 4 hundar eller fler Tillstånd söks för följande 6. Upplåtelse av 3 eller fler hundar per år 1. Hållande av 10 eller fler hundar (över 12 mån ålder) Antal hundar (Avser hållande av egna eller andras hundar utan att ta emot ersättning, t.ex. fodertik) (Även kullar från fodertik räknas in) Antal.

Märk och registrera hundar - Jordbruksverket

EUs nya djurhälsoförordning börjar att tillämpas i Sverige den 21 april 2021. Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Även vid import av hundar tillkommer nya regler SVA och Jordbruksverket ska därför granska djurhållningen för att minska risken för nya zoonotiska smittor som har betydande påverkan på folkhälsan. De ska också föreslå insatser och förbyggande åtgärder för att stärka smittskyddet och minimera risken för zoonoser, samt även föreslå hur dessa åtgärder ska finansieras Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Jordbruksverket är representerat, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund Jordbruksverket beslutade därför att provta samtliga hundar som kom i samma sändning och flera av dem visade sig ha dåligt skydd mot rabies. 24 Augusti 2020 08:15 Stickprovskontroller av.

L. Djurskydd - Jordbruksverke

A. Hundar, katter och illrar som flyttas för att de ska säljas eller byta ägare (inklusive ges bort eller adopteras). B. Sällskapsdjur som måste resa mer än fem dagar före/efter sin ägare eller ska resa helt oberoende av ägaren såsom fraktdjur. C. Fler än fem hundar, katter eller illrar som reser i grupp med en person Uppgifter om hunden Personnummer (ex. ÅÅMMDD-XXXX) eller Ägare REGISTRERINGHUND Centrala hundregistret SJV E21.1a 20 21-03-1 1 . www.jordbruksverket.se-PDF. REGISTRERA BILLIGARE PÅ WEBBEN Alla hundar som bor i Sverige måste märkas och registreras i vårt hundregister Jordbruksverket och BARF Kontaktade ett närliggande gårdslakteri för att höra mig för om möjligheten att köpa kött av dem för användning som djurfoder. Fick då svaret att jag måste ha ett tillstånd av Jordbruksverket för att få utfodra sälskapsdjur med obearbetade anamalistiska biprodukter Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies finns. Detta då fler än hälften av hundarna i en sändning som kom från Ryssland i somras visade sig ha för svagt rabiesskydd - trots vaccinationsintyg Allt fler utländska veterinärer arbetar i Sverige. Men Jordbruksverket godkänner inte att journaler skrivs på något annan än svenska. Italienska veterinärer på en klinik i Uddevalla har skrivit journaler på engelska i sju år, men måste nu ändra det

Vi skulle heller inte kunna omhänderta hundar i väntan på besked från Jordbruksverket om vad som ska ske med hunden. I praktiken skulle förslaget, om det blir lag,. Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för att se till att de svenska husdjursraserna och den genetiska variationen inom dem bevaras på lång sikt. Det var i detta syfte som frågan om ett avelsprogram för den svenska bondkatten som lantras hamnade hos Jordbruksverket som godkände avelsprogrammet i december 2020 Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial registrera sin verksamhet hos Jordbruksverket.Veterinärklinik räknas inte som anläggning. Syftet med den nya lagen är att underlätta smittspårning och hantera sjukdomsutbrott

Jordbruksverket skärper djurskyddsreglerna för att förhindra att katter förökar sig oplanerat och ger kattägare ett tydligare ansvar för hur de ska sköta sin eller sina katter. Ett beslut. Sedan Jordbruksverket beslutade att provta hundarna har 17 prover analyserats. Alla hade skriftliga intyg på att vara vaccinerade mot rabies, vilket krävs för att få föra in hundar till EU

Jordbruksverke

Jordbruksverket inte alltid håller isär sina beställar- och utförarroller i förhållande till Distriktsveterinärerna. det inte går att, utifrån Jordbruksverkets redovisning, bedöma om den statliga ersättningen för veterinär service används för att finansiera den konkurrensutsatta delen av Distriktsveterinärernas verksamhet Eftersom hunden har ett chipnummer antar jag att den är registrerad i hundregistret (vilket hundar enligt lag egentligen måste vara, se 3 § Lagen om tillsyn över hundar och katter, se här). Jordbruksverket bör kunna hjälpa dig att få fram ett registerutdrag med uppgift om hundens ID-nummer och uppgift om ägare Jordbruksverket får årligen in mellan 300-500 ärenden som Om hunden anges vara chipmärkt ska Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi.

Jordbruksverket.se - Jordbruksverket.s

Ytterligare två hundar har dött i den mystiska hunddöden i Norge. Nu oroar sig svenska hundägare för att sjukdomen ska sprida sig över gränsen. - Flera personer som bor i Karlstad eller. Information till dig som har en hund eller katt med misstänkt eller påvisad MRSA-infektio Jordbruksverket, Jönköping. 6,188 likes · 393 talking about this · 1,202 were here. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området

Jordbruksverket, Jönköping. 6,231 likes · 260 talking about this · 1,213 were here. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde Jordbruksverket, Jönköping. 6,224 likes · 316 talking about this · 1,206 were here. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området Jordbruksverket, Jönköping. 6,234 likes · 238 talking about this · 1,215 were here. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området Jordbruksverket, Jönköping. 6,231 likes · 257 talking about this · 1,212 were here. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området

Video: E-tjänster databaser och appar - Jordbruksverket

Jordbruksverket, Jönköping. 6,195 likes · 475 talking about this · 1,204 were here. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbrukspolitiska området Virussjukdomen rabies kan komma till Sverige enligt Jordbruksverket. Anledningen är att antalet insmugglade hundar ökar

Senast på tal om skatter: Nu får vi hundägare från jordbruksverket att vi ska bekräfta att vi har hundar. Snart kommer hundskatten tillbaka. Regeringen jagar skatter nu. Covid19 har gjort att många.. Tillstånd för att hålla djur. Att hålla djur innebär att ta hand om egna eller andras djur, och ansvara för deras skötsel. Det kan vara djur som du själv äger eller djur som du har på foder. Du behöver tillstånd om du håller. 10 hästar eller fler, som är äldre än 24 månader

Under coronapandemin tycks hundlängtan ha exploderat runt om i Sverige. Trenden gäller även för Mälaröarna som fått nära 200 nya hundar enligt Jordbruksverkets register under det senaste året, vilket är en ökning med 7 procent. Madeleine Järvinen, veterinär på Ekeröveterinärerna bekräftar bilden av att hundköpen i kommunen ökat under senaste året Bekräfta hund. Bekräfta uppgifterna om din hund Logga in Användarnamn: Lösenord: Kundtjänst. Helgfria vardagar 8.00 - 16.30 . 0771-223 223 . Skicka e-post. Mer om kundtjänst. Fråga oss via. ÄNDRA MALLEN. Använd formuläret till vänster för att fylla i mallen Rent rättsligt betraktas hundar som lösa saker, dvs i princip egendomar. Eftersom du står som ensam ägare på Jordbruksverket och på försäkringen måste ditt ex styrka samägandet till hunden. Alltså bär ditt ex bevisbördan för att hunden samägs mellan er Hej!Jag tog över en hund i början på sommaren. Då ägaren varit utomlands sen dess har vi inte skrivit kontrakt. Vi har dock haft skriftlig kontakt där vi kom överens om att jag skulle köpa honom och jag har överfört pengarna till honom. Han har även skrivit över hunden så att han står på mig på jordbruksverkets hemsida Du måste få Jordbruksverkets tillstånd för att kremera djur. Vill du kremera ett husdjur måste du alltså kontakta någon som har en godkänd kremeringsanläggning. Det här är av sanitetsskäl. Det finns inte något förbud mot att äta upp hela eller delar av ett dött husdjur. Olika djur skiljs inte åt i lagen på så sätt

Veterinärinstitutet meddelar att de funnit bakterierna Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringes hos ett flertal av de obducerade hundarna samt hos flera sjuka hundar. Man kan ännu inte bekräfta att det är orsaken till sjukdomen. Man kommer att fortsätta söka efter Providencia alcalifaciens i prover från flera djur Jordbruksverkets agerande urholkar förtroendet för svenska livsmedel och medverkar till en försämrad djurvälfärd. Samtidigt visar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht brist på politiskt ansvarstagande i djurskyddsfrågor, skriver debattörer från konsument- och djurrättsorganisationer. I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka självständiga myndigheter, som på uppdrag av regeringen. Bekräfta hund - Jordbruksverket . www.jordbruksverket.se CDB Internet Jordbruksverket CDB-enheten 826 84 Söderhamn Tfn 0771-223 223 (kundtjänst) Fax 036-15 84 01 E-post: cdb@jordbruksverket.se, cdb.internet@jordbruksverket.se 2011-09-28 EU3:1 Josef Wiklund på polisen bekräftar att hunden rymde från veterinärerna. Hon är nu avlivad och i morgon fredag får jordbruksverket svar om hon var smittad med rabies eller inte. P4Västernorrlan

Sv: veterinär sekretess Mitt ex och jag har delad vårdnad just nu, men han försöker att få ensamvårdnad om hunden, han har även ringt till Jordbruksverket o bet om papper för ägarbyte.Till veterenären hade han sagt att han var den nya ägaren,Han har även ringt till mitt försäkringsbolag o utget sig för att vara jag, och sagt upp hundens försäkrin Jordbruksverkets beslut ändrades inte då och vann sedan laga kraft. I prövning som föregått överklagat beslut vidhåller Examinations- och styrkommittén Hund och Katt vid Veterinärmedicinska rådet sin bedömning att [veterinären] rekommenderas att avlägga examination inom sökt specialistområde Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare och hundälskare i Sverige. Med våra 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt - och visar på den stora glädjen och nyttan med hund

Antalet nyregistrerade hundar ökade med 14 procent under 2020 - en tydlig effekt av pandemin. En kartläggning av landets samtliga kommuner visar att Åsele och Sorsele i Västerbotten är landets hundtätaste kommuner. Solna och Sundbyberg är hundglesast. Kolla i listan nedan hur många hundar som bor i din kommun - och hur hundtätt det är jämfört med andra orter i Sverige Och visst är det denne person som hunden är köpt av. Det står på flera ställen att personen för sådär 10 år sedan fick djurförbud. Sen står på något ställe att personen får ha enbart x hundar. Personen har enligt Jordbruksverket 6 hundar registrerade på sig. Ingen av dem är hunden som personen i min närhet köpt

Hejsan Har en renrasig Shar-pei (Ricky) är 8 veckor gammal som söker nytt hem. Är rumsren. Är van vid barn och andra hundar. Ricky är * Veterinärbesiktigad * Chipmärkt * Vaccinerad pris:8500 Tel:0760716176 Mvh Lasse Hundvalpar måste vid försäljning vara äldre än 8 veckor och kosta minst 500 kr. Alla hundar måste ha registreringsnummer från Jordbruksverket För att bekräfta bokningen vill jag ha en handpenning (15% av köpeskillingen). Kvitto och köpekontrakt upprättas därefter. Valpen får tidigast lämna sin mor när den är åtta veckor, enligt Jordbruksverket, jag kan låta någon stanna något längre beroende på hur färdiga jag tycker de är Jordbruksverkets blankett E9.184 som finns att ladda ner från Jordbruksverkets webbplats. Denna anmälan om provtagning ska inte förväxlas med att både MRSA och MRSP är anmälningspliktiga sjukdomar som ska anmälas i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen (K4) Prinsessan Madeleine flög hem sin hund Zorro med privatjet från New York. Prinsessan bjöds på resan från USA till Sverige - men hovet vägrar berätta av vem. - Jag har pratat med prinsessan och hon tycker att det här är privat, säger hovets informationschef Bertil Ternert till Expressen Jag utgår ifrån atthunden var en gåva till dig. För att en gåva ska vara rättsligt bindande krävsdels gåvoavsikt (dvs. att givaren inte förväntar sig någon motprestation) ochdels tradition (dvs. att gåvan överlämnats). Detta framgår av gåvolagen (GL) 1-2§§, där det sägs att en gåva blir fullbordad när gåvomottagaren fått.

Om hunden kommer från något annat land än de ovannämda länderna, ska den förvaras i iffentlig karantän i 120 dagar (=fyra månader). Du får inte börja transportera hunden från utreselandet, förän du fått bekräftat, att det finns en ledig karantänplats i Sverige. Den, som tar hit hunden, ska beställa karantänplats Internetfoto Hund-ID kort för att skapa tryggt hund-ägarskap eller visa kompetens och behörighet i verksamheter med hundar i Företagskort som bekräftar att hunden är utbildad för sina uppdrag och att ekipaget har yrkesmässig roll i tjänsten. För att hålla hög säkerhet kollas hundens ID mot Jordbruksverkets ägarregister Naturvårdsverket och Jordbruksverket bekräftar i sin utredning att grytjakt kan vara ett viktigt verktyg vid bekämpning av invassiva arter samt vid eftersök av skadat grytlevande vilt. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att det även i framtiden finns lämpliga hundar för grytjakt Efter årskiftet 2011, dvs 1 januari 2012, så behövs inte blodprov längre; Tjohoo.Lättare att resa med hund alltså . Resa med hund eller katt - Tullverke . Har du fått brev från oss om att bekräfta din hund? Har du fått brev från Jordbruksverket där vi frågar om vi har rätt uppgifter på dig i hundregistret

Djurets hälsa är så klart huvudanledningen, men det finns även bestämmelser från jordbruksverket som du är skyldig att följa. Där står det att det inte är tillåtet att lämna hunden i bilen om det är fem minusgrader eller kallare ute. LÄS MER: Veterinärens larm: Din hund kan dö av kylan i bilen Håll både hund och katt kopplade eller under klanderfri lydnad. Jag har varit i kontakt med SMI nu och blivit hänvisad till Jordbruksverket, Om någon känner sig skrämd kan jag bara bekräfta att har man fått in smittan ÄR det ett helvete därefter Enligt Jordbruksverkets statistik registrerades över 26 103 nya hundar fram till maj i år. Under samma tid 2019 hade bara 24 065 nya hundar förts in i registret. Det är en ökning på över 2 000 hundar från ett år till ett annat. Vårens utbrott av covid-19 har för många inneburit en stor livsomställning Provsvaret som visar om hunden Lassi hade rabies eller inte, väntas nu i kväll klockan sju. Om det visar sig att hunden bar på smittan drar en stor apparat igång. Personer som varit i. Som vi skrev den 28 februari så anordnas under Gothenburg Horse Show ett lotteri där man kan vinna två hästar. I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt reglerar att hundar och katter inte får användas som vinster i lotterier, och riksdagsledamoten Helena Leander (MP) frågade i riksdagen landsbygdsministern vad han avser göra för att fler. Hund- och kattrapporten togs fram av rådet efter förfrågan från Jordbruksverket i samband med att Jordbruksverket tar fram nya föreskrifter för hållning av hundar och katter. Föreskriften kommer snart på extern remiss. Grisuppdraget arbetar rådet med efter förfrågan från Djurens Rätt och flera organisationer

 • The Old Smokehouse ägare.
 • Dreja Helsingborg.
 • Facility management process.
 • DJI kontakt.
 • Lökringar chips.
 • Askblonda slingor i mörkt hår.
 • Rossmann ausbildungsstellen 2020.
 • Clash of Clans strategy.
 • Contour XT lancetter.
 • London facts English.
 • Sekretessbrytande bestämmelser polis.
 • Taiwan huvudstad.
 • Zeitarbeitsfirmen für Krankenschwester.
 • Råttgift warfarin.
 • Årsredovisning norska bolag.
 • Online Dienste Studierendenkanzlei uni Bamberg.
 • Service båtmotor 2 takt.
 • Ohrwurm Bad Salzuflen abgesagt.
 • VLW Notdienst.
 • Labyrint Figurer Gronken.
 • Tjocka naglar sjukdom.
 • Freshlook Colorblends.
 • Seinfeld cancelled.
 • Musikspelare för äldre.
 • Eiffel Tower location.
 • Anzeigen PZ news de.
 • Canon 7D Mark II firmware update 2020.
 • Bostadskö Göteborg gratis.
 • Stativ iPhone.
 • Curaprox apoteket.
 • Suunto Zoop Novo review.
 • Ösjönäs Camping.
 • Skoterforum.
 • Neorealism konst.
 • Ansluta mikrofon till dator.
 • Hoie Downfeel.
 • Solarium mot psoriasis.
 • Dinner in the Dark Hamburg.
 • Ac Vacuum Pump Double Stage.
 • Cardhu 18.
 • Fångade av scientologin Stream.