Home

Kontrollplan komplementbostadshus

Kontrollplan nytt komplementbostadshus - bygganmälan

Kontrollplan - Komplementbyggnad/komplementbostadshus

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av komplementbyggnad (ej komplementbostadshus) på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för hus upp till 30 kvm (Attefallsåtgärd) och till bygglovsansökan avsedd för större komplementbyggnader KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt plan- och bygglagen Kontrollplanen avser följande åtgärd Nybyggnad av komplementbostadshus FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: enligt bygglovsansökan/anmälan Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företa Komplementbostadshus max 30 kvm (attefall) Exempel på kontrollplan - Solceller. Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här. Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov.

Komplementbostadshus. Dessa handlingar behöver du skicka in när du lämnar in en anmälan. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked. Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen Exempel kontrollplan komplementbostadshus.pdf. Exempel kontrollplan komplementbyggnad.pdf. Kontrollplan mall.docx. Skriv ut. Senast uppdaterad: 15 januari 2021 08:49. Redaktör för sidan: Maria Busk. Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Sakna Verifierad kontrollplan Eventuellt utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig). Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig) Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 - innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle

Skapa din kontrollplan direkt, utan mall för kontrollplan

En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd? Om du ska bygga ett komplementbostadshus krävs normalt en certifierad kontrollansvarig. Om du vill läsa mer om kontrollplan kan du klicka på länken bygglovsprocessen i relaterad informationsrutan. Scrolla sedan ned en bit på den sidan så hittar du information om kontrollplan Vanligtvis betraktas ett komplementbostadshus som enklare åtgärd. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge startbesked vid samma tillfälle. Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig och tekniskt samråd

Beställ kontrollplan PBL för bygganmälan eller bygglov via

Man måste sätta samman en kontrollplan men bl.a. grundbesiktning, ventilationskontroll, energiberäkning, osv. Från och med den 1 mars i år utökades den tillåtna storleken på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter. Det är inte glasklart om vad som gäller, reglerna skiljer sig tyvärr från kommun till kommun Komplementbostadshus skiljer sig från gäststuga eftersom den kan användas som ett parmanent boende. Komplementbostadshuset kan anläggas med källare. Om installation av vatten och avlopp ska ske krävs en anmälan till VA-enheten (kommunalt VA) eller Miljö och hälsoskydd (enskilt vatten och enskilt avlopp) En anmälan går relativt smidigt att genomföra, och syftet är just att anmälan ska vara betydligt enklare än en bygglovsansökan. Kommunen tar i stort sett alltid ut en administrativ avgift för detta som varierar från kommun till kommun, men uppgår till mellan 6 och 10.000 kronor. Nedan beskrivs processen för ansökan om attefallshus i mer detalj (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, oc Förslag till kontrollplan; Brandskyddsbeskrivning. Hur anmäler jag? E-tjänst: Söka bygglov och anmälan; Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst. Vad kostar det? Cirka 4 800 kronor beroende på hur stort ditt komplementbostadshus är. Läs mer om avgifter.

Checklistor och kontrollplaner mm

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla 1 . Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL . Mallen är utformad för att kunna användas för komplementbostadshus på max 30 kvm som normalt är bygglovbefriade men kräver en anmälan Komplementbostadshus; Kontrollplan En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan; Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader Förslag till kontrollplan gällande sk Attefallshus Komplementbostadshus har erforderliga installationer för ventilation, värme, sanitet, brandskydd samt brandvarnare. Brandskydd . Utfört enl anvisning i starbeskedet. Åtgärdens utförande i övrigt Komplementbostadshus. Komplementbostadshuset är också fristående, men inreds för permanent boende eller som fritidsboende. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom. I det här steget kan du skapa din egen kontrollplan med hjälp av vår förifyllda mall. Du kan även på egen hand lägga till vilka saker som skall kontrolleras efter att bygget är slutfört

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt Förslag till kontrollplan; Anmälan om kontrollansvarig, om byggnaden innehåller vatten och avlopp; Konstruktionsritningar; Brandskyddsbeskrivning; Komplementbostadshus. Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått utsatta på byggnaden och till tomtgränserna Förslag till kontrollplan. Brandskyddsbeskrivning. Konstruktionsritningar. Komplementbostadshus - Permanentbostadshus. Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått utsatta på byggnaden och till tomtgränserna. Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBOSTADSHUS. Nybyggnad av Attefallshus ( komplementbostadsbyggnad). Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25

Kontrollplan för komplementbostadshus om max 30 kvm. Exempel kontrollplan för inglasning av uterum eller balkonger. Kontrollplan för nybyggnad av skärmtak. Kontrollplan för tillbyggnad. Kontrollplan för tillbyggnad om max 15kvm. Kontrollplan för rivning. Kontrollplan för ingrepp i bärande konstruktionen För komplementbostadshus ska situationsplanen redovisa en tillgänglig parkeringsplats. Förslag till kontrollplan. Exempelkontrollplan för mindre tillbyggnad; U-värdesberäkning för golv, väggar, tak, fönster och dörrar (gäller endast rum som ska värmas upp till mer än 10 grader En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Kontrollansvarig behövs oftast inte för attefallsåtgärder. Undantaget är lösvirkesbyggda komplementbostadshus som kräver en kontrollansvarig. Vad behöver jag skicka in Får byggas för permanentboende och kallas då komplementbostadshus. Tillsammans med den skriftliga anmälan (blankett finns för detta) krävs också att du lämnar in: Kontrollplan. Om åtgärden avser komplementbostadshus ska kontrollplanen även redovisa att byggnaden uppfyller alla krav som finns för en sådan självständig bostad Om ditt ärende kräver en kontrollansvarig (komplementbostadshus) måste du anmäla vem du har anlitat. Förslag till kontrollplan. Om du anlitat en kontrollansvarig hjälper den dig att ta fram en anpassad kontrollplan. För enklare tillbyggnader hittar du ett exempel här

Komplementbostadshus - Sigtuna kommu

Skapa din kontrollplan för bygganmälan eller bygglov

Bygglovsprocessen - Härjedalens kommu

 1. Från och med 1 mars 2020 får ett komplementbostadshus, som är en självständig och fullvärdig bostad, vara högst 30 kvadratmeter. Bostaden ska innehålla samtliga bostadsfunktioner och uppfylla kraven på en bostad enligt Boverkets byggregler. Hämta mallar för kontrollplan.
 2. Skulle ett komplementbostadshus användas för något annat än ett permanent boende så skulle det kallas för en komplementbyggnad. Du kan bygga flera komplementbyggnader om totalt 30 kvm byggnadsarea med 4 meter i nockhöjd. Detta i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 3. Förslag till kontrollplan En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav. Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren ä
 4. Kontrollplan; Anmäla kontrollansvarig (behövs bara om det handlar om ett komplementbostadshus. Anmälan görs i e-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder) Information om ritningar Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller: fastighetsbetecknin
 5. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. För komplementbyggnader och komplementbostadshus får byggnadsarean vara högst 30,0 kvadratmeter. Tillbyggna
 6. Förslag till kontrollplan. För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan

Komplementbyggnad, garage eller förråd - Sigtuna kommu

Komplementbostadshus upp till 30 kvadratmeter/ komplementbyggnad upp till 30 kvadratmeter. Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet (inom 25 meter från huvudbyggnaden) till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov Attefall - Nybyggnad av komplementbostadshus Ska du bygga ett fristående komplementbostadshus med max 25 kvadratmeter byggnadsarea (attefallsbostad) behöver du göra en anmälan. Komplementbostadshus kan antingen vara ett hus för permanentboende eller ett fritidshus. Innan arbetet kan påbörjas måste du ha ett startbesked från plan- oc

Hur stor byggnadsarea får ett komplementbostadshus eller -byggnad ha? Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus och -byggnad utökas från 25,0 m² till 30,0 m². Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och för komplementbostadshus redan 1 mars 2020. Om detta kan du läsa på Boverkets hemsida Förslag till kontrollplan (Exempel finns på vår hemsida. Dessa ska anpassas efter ert projekt. Ett komplementbostadshus med fullständiga vatten- och avloppsinstallationer kommer att öka belastningen av den befintliga avloppsanläggningen och kräver därmed en anmälan/ansökan till miljöavdelningen

Skapa kontrollplan - Sollentuna kommu

När du anmäler en bygglovbefriad komplementbostadshus ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov. Bygglov krävs om: ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kan byggas som antingen komplementbostadshus (komplett liten bostad) eller komplementbyggnad (t ex garage, förråd, gäststuga) I omedelbar närhet till bostadhuset (inom 25 m) Förslag till kontrollplan; Inreda ytterligare en bostad. Förutsättningar. Endast i enbostadshus (dvs hus med en bostad Om du planerar att bygga ett komplementbostadshus utanför detaljplanelagt område behöver du däremot alltid göra en anmälan. Hur länge gäller mitt bygglov? När du har fått ett bygglovsbeslut behöver du påbörja din ansökta åtgärd inom två år och avsluta den inom fem år. Vad är en kontrollplan Förslag till kontrollplan Det kan även vara ett komplementbostadshus vilket innebär att det är en bygglovsbefriad fristående komplementbyggnad som är inredd som en helt egen bostad. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus Kontrollplan En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan: Komplementbostadshus, högst 30kvm. Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan

Ladugårdsbyggnader Nygård - Nykvarns kommun

Kontrollplan - Mittbygg

Exempel kontrollplan komplementbostadshus (jpg, 393,04 KB) Broschyr: staket, plank och mur (pdf, 711,66 KB) Bygglovstaxa 2021 (pdf, 255,21 KB) Kommunkartan; Servicemeddelande . Prästgatan och Brunnsgatan i Simrishamn - grävarbete 19/4-30/4 . Schaktarbete ska utföras för installation av. Plan- och byggkonsulterna kan erbjuda er hjälp med bygglovsansökan och upprätta ett förslag till kontrollplan i hela landet samt agera certifierad kontrollansvarig i: Stockholm, Haninge, Eskilstuna, Järfälla, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Strängnäs, Södertälje, Täby, Värmdö, Västerås, Uppsala och Österåker med omnejd

Attefallshus - Nykvarns kommu

Komplementbostadshus - Mittbygg

Skillnaden på komplementbyggnad & komplementbosta

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i Plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs däremot en anmälan, med ritningar och förslag på kontrollplan, till miljö- och byggnadsnämnden och ett beslut om startbesked innan byggstart. Observera att åtgärderna nedan endast gäller för en- och. Kontrollplan (exempel finns på webbplatsen) Inredning av ytterligare en bostad. Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus). Anmälan för inredning av ytterligare en bostad ska innehålla: Ifylld anmälningsblankett (finns på webbplatsen). Planritninga

Komplementbostadshus - Härryda kommu

 1. U-värdeberäkning (gäller endast komplementbostadshus) som redovisar U-värden enligt BBR 9:4 om inget kylbehov finns. Konstruktionsritning som visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Förslag till kontrollplan
 2. Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa och vattenmätare ska sättas upp. Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och vilka ledningsslag som fastigheten ansluts till. Vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten. Du behöver också kontakta bygglovsenheten för att få ett startbesked.
 3. 1. är ett komplementbostadshus (särskild bostad) eller en komplementbyggnad (exempelvis förråd eller växthus) Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original. Sakkunnigintyg el och Säkert vatten i original. Foto på åtgärden
 4. Vissa byggprojekt ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden genom en så kallad anmälan. Anmälan ska innehålla uppgifter så att arbetena kan identifieras, till exempel fastighetsbeteckning, sökandes namn och adress och tidpunkten för planerad byggstart

Video: Ansökningshandlingar för att bygga attefallshus

1 (3) Checklista - inför anmälan av komplementbostadshus max 30 kvm Storlek på byggnad får inte överstiga 30,0 kvm mätt från fasadernas yttersidor. Avståndet(n) till tomtgränser utförs från yttersidan av fasaderna

Attefallshus - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Kontrollplan, exempel finns här. Grannens/grannarnas medgivande då byggnaden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter. (Tänk på att samtliga lagfarna ägare skall lämna sitt medgivande) Från det att din anmälan är komplett tar det några veckor innan du får ditt startbesked som du måste ha innan du kan börja bygga
 2. dre utrymmen (visas med vändcirklar med 1,3 m diameter). Sektionsritning skala 1:100. Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom attefallshuset. Förslag till kontrollplan
 3. förslag till kontrollplan. Ska byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m? Då är det bra att samtliga ägare till grannfastigheten gör sitt medgivande på situationsplanen och fasadritningarna. Det gäller inte komplementbostadshus..
 4. För komplementbostadshus gäller att det genomsnittliga U värdet för samtliga omslutande byggnadsdelar får vara högst 0,33 W/m²°K. Kontrollplan Bifogat finns ett förslag på kontrollplan. Slutbesked För att slutbesked skall utfärdas krävs att kontrollplanen är ifylld och underskriven sam
 5. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, Bygga bygglovsbefriade komplementbyggnader eller komplementbostadshus
 6. Enkel kontrollplan; Att tänka på: Avloppstillstånd kan krävas för komplementbostadshus utanför detaljplanerat område. Lägenhetsavgift kan tillkomma för anslutning av komplementbostadshus till Bollebygds kommunala ledningsnät för vatten- och avlopp. Installationen får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden
 7. Nybyggnad av komplementbyggnad eller komplementbostadshus om 30 kvadratmeter till ett en- eller tvåbostadshus, Förslag till enkel kontrollplan. Du kan använda något av våra exempel nedan om du vill, eller upprätta en egen. Kontrollplanen ska godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden. 3

Om byggnaden ska användas som komplementbostadshus ska alla gällande byggregler följas precis som för en vanlig bostad. Då krävs i de flesta fall en kontrollansvarig samt en omfattande kontrollplan. göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 m² Förslag till kontrollplan; Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning; Godkännande från grannar (närmare gräns än 4,5 meter) Redovisning av dagvattenhantering; Redovisning av brandavskiljning mellan byggnader (om avståndet understiger 7 meter) Om byggnaden ska användas som komplementbostadshus behövs dessutom: Kontrollansvarig (KA Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla kraven för bostad. Kontrollplan En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan: Takkupor. Fasadritning - Redovisa fasaden på vilken takkupan/takkuporna ska sitta Att bygga komplementbyggnader som är max 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan. Du kan också välja att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter inom attefallsreglerna • Kontrollplan inför startbesked En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot

Komplementbostadshus ska innehålla alla väsentliga bostadsfunktioner. För en- och tvåbostadshus får du uppföra en eller flera komplementbyggnader som tillsammans inte upptar större area än 30 m². Förslag till kontrollplan; En komplett anmälan går snabbare att handlägga En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på huset. Exempel på kontrollplaner Om du ska bygga ett komplementbostadshus i till exempel lösvirke eller med komplicerad konstruktion behöver du också en certifierad kontrollansvarig som hjälper dig att upprätta en kontrollplan Attefallsåtgärder - komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupa eller tillbyggnad <15 m²; Handlingar som ska bifogas till anmälningsblanketten är: Teknisk beskrivning. Förslag på kontrollplan; Ritningar skala 1:100 - fasadritningar och planritning; Situationsplan i skala 1:40

Attefallsåtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus Ett fristående komplementbostadshus (attefallshus), med max 30 m2 byggnadsarea, får byggas till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Denna åtgärd kräver dock en anmälan till bygglovsenheten, och inga arbeten får påbörjas förrän startbesked meddelats Komplementbostadshus för permanentboende ska ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Funktionerna inredning och utrustning för matlagning • Kontrollplan • Enkel nybyggnadskarta • Konstruktionsritningar • VA-plan på tomten Ansök med e-leg: goteborg.se/byggabo En kontrollplan ska vara anpassad till projektet. För komplementbostadshus ska kontrollplanen redovisa att huset uppfyller alla krav som finns för en sådan självständig bostad. Utstakning/lägeskontroll Om byggnationen ska ske nära tomtgräns kan du få krav på att en utsättning och lägeskontroll ska göras. Startbeske

Attefallshus (komplementbostadshus) Helsingborg

Anmälan ska också göras för att uppföra ett komplementbostadshus på max 25 kvm, så kallat Attefallshus samt om du gör en tillbyggnad på befintligt hus med max 15 kvm. Tillsammans med anmälan ska det redovisas vem som ska vara kontrollansvarig för byggnationen (se nedan) samt teknisk beskrivning (se nedan) För att anmälan ska vara komplett ska förslag till kontrollplan bifogas Det innebär att det får inredas med kök, badrum och året runt-standard och går under benämningen komplementbostadshus i plan- och bygglagen. Vill du bygga en komplementbostad bör du räkna med att det ställs samma krav som om du skulle bygga en villa, med kontrollplan för grundbesiktning, ventilationskontroll, energiberäkning och så vidare Attefallshus som avser komplementbostadshus upp till 30 kvadratmeter kräver tekniskt samråd. Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer. Om attefallshus på Boverkets hemsida. Bygga friggebod. Enkel kontrollplan (25 kvadratmeter) Uppgifter om kontrollansvarig (30 kvadratmeter I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. Du kan behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet. Tillbyggnad på 15 kvadratmeter. Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Sta

Det krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus om altanen uppfyller följande krav: altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, En kontrollplan ska också bifogas till ansökan. Friggebod Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd? komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, om du har ett en- eller tvåbostadshus. Däremot behöver du lämna in en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga komplementbostadshus på fastigheten Uttringe 1:1045 § 78 Startbesked och fastställande av kontrollplan för nybyggnad av komplementbostadshus på fastigheten Uttringe 1:104

Byggherrens förslag till kontrollplan som inkom 2020-01-27, med handlingsnummer 14 Anmälan avser nybyggnation av komplementbostadshus om 25,0 kvadratmeter byggnadsarea med taknockshöjd om 4,0 meter. Byggnaden förläggs i fastighetens södra del med avstånd om 6,308 mete Ska du bygga ett komplementbostadshus krävs en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall. Kontrollplan: Kontrollplan behövs i alla ärenden. Om ditt ärende gäller ett komplementbostadshus ska du lämna in ett förslag till kontrollplan Komplementbostadshus *) Komplementfritidshus *) Komplementbyggnad - Ange vilken typ av byggnad: _____ (ex gäststuga, förråd, garage mm) Tillbyggnad av huvudbyggnad Jag lämnar följande förslag på kontrollplan i enkelt ärende (10 kap 5 § plan- och bygglagen En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga Vad ska du bygga eller andra? Altan, trädäck, terrass, uteplatsAttefallshusBalkong och inglasning av balkonger Carport och.

 • Vita vinbär paj.
 • Simson S50 Büffeltank.
 • Elliott Smith Speed Trials.
 • Punished Snake a man denied his.
 • Snabbaste sättet att spara pengar.
 • Samsung XCover Pro.
 • Klipsch RP 6000F review.
 • Yakushi Diamond no Ace.
 • EQUITONE sustainability.
 • Multiple personality disorder symptoms.
 • London facts English.
 • Namnsdag 27 12.
 • Örtagård växter.
 • Skiktröntgen tänder.
 • VHS Spanisch A1 3.
 • Köpa droger online.
 • Meerlandschaften Martin Stock.
 • Sensation Night Weberei.
 • Kanon betydelse.
 • Museum ludwig, köln aktuelle ausstellung.
 • USC Magdeburg Fußball.
 • Ljuvligt söta synonym.
 • Grillska Gymnasiet Eskilstuna.
 • Rottweiler precio.
 • Davis Cup 2018.
 • Älvsborgs fästning.
 • Fakta om konstnärer.
 • IPad hållare bil Kjell och Company.
 • Kopplingsschema solceller.
 • Den synonyms.
 • Malmsjö piano.
 • Diskrimineringsersättning sexuella trakasserier.
 • Tech companies Stockholm.
 • Lille havfrue zombie Berlingske.
 • Benihana menu.
 • Formaggio sardo larve.
 • Function of Purkinje fibers.
 • Löser det mesta webbkryss.
 • Ohrwurm Bad Salzuflen abgesagt.
 • Mat till förstoppad kanin.
 • Elrullstol landstinget.